Referent
Kołobrzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

Warunki pracy

praca na 2 piętrze, brak windy, toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz praca w terenie,
stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
udział w działalności inspekcyjnej na terenie powiatu kołobrzeskiego,
praca przy komputerze,
jazda samochodem służbowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w działalności inspekcyjnej : uczestniczy w oględzinach i kontrolach
 • gromadzenie materiałów dowodowych, przygotowanie projektów decyzji, postanowień i pism administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • prowadzenie biura podawczego inspektoratu
 • przygotowanie dokumentacji w celu przekazania do archiwum
 • prowadzenie rejestrów i sporządzanie sprawozdań dotyczących efektów ruchu budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe kierunek budownictwo lub prawo
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, kpa oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość przepisów o służbie cywilnej
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • praktyka zawodowa konieczna do uzyskania uprawnień budowlanych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat.B

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kołobrzegu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dane kontaktowe: Aplikuj

Referent

Kołobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna