Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Olsztyn
Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
w Referacie Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa w siedzibie Izby i Urzędu.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy – komputer i inne urządzenia biurowe,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- 8-godzinny czas pracy przez 5 dni w tygodniu,
- krajowe wyjazdy służbowe,
- zagrożenie korupcją,
- budynki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych w Izbie i w podległych urzędach w celu zapewnienia ochrony tych informacji.
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających wobec pracowników Izby oraz szkoleń pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu realizacji zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji zadań wynikających z ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • Komunikatywność,
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW lub SKW,
 • Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW do dostępu do informacji o klauzuli co najmniej tajne,
 • W jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia zaświadczenia z przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego przez ABW lub SKW
 • Kopia Poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez ABW lub SKW do dostępu do informacji o klauzuli co najmniej tajne
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór oświadczenia – Dz. U. z 2017 r. poz. 423), dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  - z dopiskiem „Oferta pracy – IAS Olsztyn – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.

Metody i techniki naboru:
I etap: Weryfikacja formalna i analiza złożonych dokumentów, pod kątem spełnienia przez kandydatów wymagań niezbędnych,
II etap: Rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

CV i list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Kandydat wybrany do zatrudnienia na dane stanowisko pracy, przed podjęciem zatrudnienia
w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie obowiązany będzie do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393 ze zm.).

Prosimy o skorzystanie z załączonych wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej, które również są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen
W przypadku przedstawienia wymaganych dokumentów w języku obcym, należy załączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 4.600 zł
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 525 42 17, e-mail: Aplikuj
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Olsztyn
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna