Młodszy księgowy
Rybnik
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy do spraw księgowych
Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

Warunki pracy

duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie pod względem formalno–rachunkowym dowodów księgowych, dokonywanie gotówkowych i bezgotówkowych dyspozycji pieniężnych w ramach przyznanych środków finansowych, rozliczanie delegacji służbowych oraz przygotowywanie list wypłat dla członków komisji egzaminacyjnych, sporządzanie miesięcznych: raportów finansowych, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Urzędu
 • rozdysponowywanie przyznanych środków finansowych na remonty i przeglądy samochodów służbowych oraz ich ubezpieczenia wraz z miesięcznym rozliczeniem zużycia paliwa, weryfikacja dokumentacji eksploatacyjnej związanej z użytkowaniem w Urzędzie środków transportu, w szczególności kart drogowych oraz miesięcznych kart eksploatacyjnych, planowanie zakresu i wielkości wydatków związanych z eksploatacją środków transportu użytkowanych w Urzędzie, w tym przeprowadzanie analizy pod kątem celowości ich poniesienia, rozliczanie i rejestracja wydatków, w celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu oraz prawidłowej gospodarki środkami transportu
 • prowadzenie ewidencji: wynagrodzeń za udział w komisjach egzaminacyjnych, wpłat z tytułu dochodów budżetowych, wpłat za udostępnianie informacji o środowisku oraz grzywien nakładanych przez pracowników inspekcyjno–technicznych w drodze mandatów karnych, w celu dostarczenia niezbędnych informacji
 • przyjmowanie, ewidencja i likwidowanie środków trwałych oraz pozostałych środków znajdujących się na stanie Urzędu, w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki środkami majątkowymi Urzędu
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją wskazanych przez Dyrektora Urzędu dostaw, usług i robót budowlanych, planowanie zakresu i wielkości wydatków z tym związanych, wykonywanie czynności właściwych ze względu na rolę Urzędu, jako wnioskodawcy, w tym przygotowywanie m.in. opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie jego wartości oraz czuwanie nad realizacją zawartych umów, a także spraw związanych z zaopatrzeniem Urzędu w materiały biurowe, eksploatacyjne i inne oraz korespondencji dotyczącej spraw administracyjno-gospodarczych, przygotowywanie rocznych planów zakupów objętych i nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych, w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu oraz właściwego wykorzystania środków budżetowych
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, w tym w szczególności prowadzenie kartoteki przydziału oraz obliczanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży, w celu realizacji obowiązków pracodawcy w tym zakresie i zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz kompetencji organów nadzoru górniczego, a także ogólna znajomość procedury administracyjnej
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, rozliczania kosztów podróży służbowych
 • znajomość ustaw o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność, dokładność, umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji oraz stosowania przepisów prawnych
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w księgowości w administracji publicznej
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • kurs specjalistyczny w zakresie księgowości

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego w zakresie księgowości

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane po terminie lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatki/kandydata. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Kandydatka/kandydat - zakwalifikowani - zostaną poinformowani pisemnie.

Informacja o metodach i technikach naboru:
• sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów,
• sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
• sprawdzenie umiejętności obsługi komputera - wykonanie zadań na komputerze,
• sprawdzenie kompetencji: samodzielność, dokładność, umiejętność dobrej organizacji pracy i podejmowania decyzji oraz stosowania przepisów prawnych, skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa - wywiad kompetencyjny,
• sprawdzenie dotychczasowego doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.

Pracownikom oferujemy:
• oprócz wynagrodzenia zasadniczego dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• premie kwartalne,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach ubezpieczenia grupowego zdrowotnego,
• możliwość korzystania z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
• dofinansowanie do zakupu okularów/soczewek korekcyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (032) 42 7395750.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Młodszy księgowy

Rybnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna