Księgowy
Dębica
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dębicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Zespole d/s finansowo-księgowych i administracji

Warunki pracy

Praca biurowa wymagająca ciągłej uwagi, skupienia i rzetelności. Narażenie na stres związany z koniecznością prawidłowego naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz dysponowania państwowymi środkami finansowymi.
Narzędzia i materiały pracy - komputer i inne narzędzia biurowe (fax, skaner, kserokopiarka).
Bariery architektoniczne - brak podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników, w tym przygotowanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy
 • naliczanie wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, zlecenia, o dzieło, zasiłków i prowadzenia stosownej ewidencji, dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń;
 • prawidłowe i terminowe naliczanie podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP wraz ze sporządzaniem wymaganych deklaracji ZUS i do Urzędu Skarbowego;
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych zadań na stanowisku;
 • prowadzenie kasy jednostki;
 • planowanie i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej ZFŚS;
 • prowadzenie spraw księgowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku obejmującym zakresem rozliczanie kadr i płac lub na stanowisku księgowej/ego
 • umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość pakietu MS Office (m.in. Excel)
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kat. B)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostce budżetowej
 • znajomość obsługi programu Płatnik
 • umiejętność obsługi programu Płace Plus Comarch

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i praktycznej umiejętności prowadzenia samochodu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kosynierów Racławickich 16
  39-200 Dębica

  z dopiskiem "OFERTA PRACY - nr ogłoszenia"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Zakwalifikowane/i/ kandydatki/kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjne zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane oświadczenia, zgody, CV oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Pozostałe informacje: tel.14 6818242
Ważne! Na kopercie powołać się na NR OGŁOSZENIA.

Księgowy

Dębica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna