Księgowy
Krasnystaw
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Zespół ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu w wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych .

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie dowodów księgowych i uzgadnianie sald
 • kontrola terminowości zapłaty należności budżetowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych
 • sporządzanie przelewów bankowych
 • prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych
 • rozliczanie umów zlecenia
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • znajomość przepisów w zakresie rachunkowości budżetowej, finansów publicznych, egzekucji administracyjnej, zamówień publicznych, służby cywilnej, ubezpieczeń społecznych
 • biegła obsługa komputera i oprogramowania komputerowego / MS Office/
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe w państwowej jednostce budżetwoej
 • umiejętność samodzielnego analitycznego myślenia
 • rzetelnosć i obowiązkowość
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
  ul. Piłsudskiego 60 A
  22-300 Krasnystaw

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową . Oferty niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej zakwalifikowani kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy.
Oferty osób, które nie zostaną zakwalifikowane zostaną komisyjnie zniszczone.
Wszystkie oświadczenia murszą być odręcznie i czytelnie podpisane.

Księgowy

Krasnystaw

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna