Księgowy
Janów Lubelski
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw finansowo-księgowych
Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

1.Praca biurowa przy komputerze
2.Obsługa urządzeń biurowych
3.Budynek jednopiętrowy nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej księgowości inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
 • Sporządzanie sprawozdań
 • Rozliczanie umów zlecenia
 • Przygotowanie analiz dochodów i wydatków budżetowych na potrzeby sprawozdawczości i planowania jednostki
 • Interpretacja dokumentów księgowych i przygotowanie ich do księgowania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, zamówień publicznych i służby cywilnej
 • Znajomość programów finansowo-księgowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i oprogramowania komputerowego
 • Bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy wstępnej.

Księgowy

Janów Lubelski

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna