Księgowy
Braniewo
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
w Wydziale finansowo-księgowym i administracyjnym

Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie oraz wyjazdy służbowe (szkolenia, narady),
- Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, przy wejściu do budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Obsługa programów Kadry, Płace, Płatnik oraz Trezor.
 • Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS.
 • Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • Korzystanie z bankowości elektronicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego oraz pakietu MS Office
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie służby cywilnej, finansów publicznych, rachunkowości.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Żeromskiego 22
  14-500 Braniewo
  z dopiskiem " Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - Księgowy - ogłoszenie nr 43765"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Księgowy

Braniewo

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna