Inspektor weterynaryjny
Szczecin
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych
- praca w zespole
- obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym
- wykonywanie pracy w siedzibie urzędu i w terenie ( wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne ), przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca w niskich/ bardzo niskich temperaturach (0-+8 o C, -22 o C) , zagrożenie korupcją,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- praca w zespole
- obciążenie psychiczne – kontakt z kontrolowanym
- narzędzia i materiały pracy – komputer, przy którym praca jest długotrwała.
- Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na trzecim piętrze budynku biurowo-laboratoryjnego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli merytorycznej i działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją bieżących działań zespołu – przygotowywanie projektów pism i dokumentów dla WLW , pozyskiwanie i analiza danych otrzymanych od Powiatowych Lekarzy Weterynarii,
 • opracowywanie i sporządzanie sprawozdań i zestawień na żądanie WLW, GLW
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pokontrolnej, związanej z kontrolą działalności PLW w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru warunkami weterynaryjnymi przy produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, weryfikacja wykonania oraz przygotowywanie wstępnej oceny kontrolowanej działalności,
 • analiza oraz przekazywanie informacji celem aktualizacji rejestrów podmiotów nadzorowanych prowadzonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii, prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, rocznej z wykonywanych zadań
 • śledzenie wymagań eksportowych krajów trzecich, weryfikacja aplikacji zakładów ubiegających się o uprawnienia eksportowe, ewidencja, przechowywanie i dystrybucja eksportowych i przedeksportowych druków świadectw zdrowia oraz świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych do wysyłek do krajów trzecich, sporządzanie sprawozdań z zakresu eksportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego do krajów trzecich,
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS ,
 • analizowanie dokumentacji odwoławczej dotyczącej postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dla WLW w obszarze bezpieczeństwa żywności
 • udział w opracowywaniu rocznych planów i harmonogramów kontroli Powiatowych Lekarzy Weterynarii
 • prowadzenie sprawozdawczości miesiecznej i kwartalnej z wykonywanych zadań, analiza oraz aktualizacja rejestrów podmiotów nadzorowanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne 
<br>
<br>
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP (dotyczy lekarza weterynarii),
 • znajomość prawa żywnościowego wspólnotowego, krajowego i państw trzecich,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy potwierdzających zatrudnienie, a w przypadku bieżącego zatrudnienia- zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • kopia aktualnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kopia prawa jazdy kat B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 4898210, ( 091 ) 4898251, (091) 4898221.
Proponowane zatrudnienie: czerwiec 2019 roku.
Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 4.400 -5.400 złotych brutto.

Inspektor weterynaryjny

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna