Inspektor
Szczecin
Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw Administrator systemu teleinformatycznego do przetwarzania informacji niejawnych
w Wydziale Obsługi

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca samodzielna, administracyjno-biurowa. Obsługa zestawu urządzeń teleinformatycznych wchodzących w skład „Bezpiecznej Stacji Komputerowej” do przetwarzania informacji niejawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca w urzędzie, z wykorzystaniem zestawu urządzeń teleinformatycznych wchodzących w skład „Bezpiecznej Stacji Komputerowej”. Miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, w strefie ochronnej I z wejściem ze strefy ochronnej III, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • stworzenie i zapewnienie funkcjonowania w Urzędzie systemu teleinformatycznego w którym będą wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne zgodnie z wymogami obowiązującego prawa;
 • nadzorowanie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • realizacja procedur niszczenia nośników i dokumentów zawierających informacje niejawne pochodzące z systemu;
 • opracowanie projektów szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz propozycji ich uaktualniania;
 • instalacja systemu operacyjnego i przydzielenie uprawnień użytkownikom;
 • szkolenie użytkowników z zasad i procedur bezpieczeństwa obowiązujących podczas pracy z systemem;
 • obsługa techniczna systemu;
 • sprawdzenie poprawności działania systemu oraz jego zabezpieczeń;
 • wdrażanie procedur bezpieczeństwa oraz nadzór nad funkcjonowaniem systemu;
 • wdrażanie procedury ochrony antywirusowej;
 • opracowanie planu awaryjnego i planu napraw systemu;
 • informowanie pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego o stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa systemu oraz wykrytych wirusach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzającego informacje niejawne
 • posiadanie zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • posiadanie zaświadczenia stwierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów dot. podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość przepisów dot. środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe (kierunek informatyka lub pokrewny)
 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • kopie dokumentów potwierdzających odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
  pl. Lotników 4/5
  70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy informacje niejawne)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane,
- składane dokumenty (list motywacyjny, C.V., wymagane oświadczenia) winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, oświadczenia powinny zawierać aktualną datę,
- kandydatki/ kandydaci zakwalifikowane/ni zostaną powiadomione/eni o terminie rekrutacji,
- dokumenty kandydatek/kandydatów nieodebrane w ciągu miesiąca od upływu terminu składania dokumentów oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel: 91 434-75-66 wew. 20.

Inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna