Inspektor
Rzeszów
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw biurowych i archiwizacji
w Wydziale Dochodzeniowo - Śledczym

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów
Praca kancelaryjno – biurowa
Ośmiogodzinnym system pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie sekretariatu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KMP w Rzeszowie,
 • Organizowanie pracy kancelaryjno – biurowej,
 • Archiwizacja wytworzonej dokumentacji sekretariatu i Wydziału,
 • Przyjmowanie za potwierdzeniem całości dokumentacji jawnej wpływającej do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KMP w Rzeszowie z sekretariatu ogólnego, innych ogniw służbowych KMP oraz osób fizycznych,
 • Rejestracja spraw w dziennikach korespondencyjnym jawnym Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego i rozdysponowanie ich zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału lub jego Zastępcy
 • Realizacja czynności w związku z niszczeniem dokumentacji podlegającej zniszczeniu,
 • Załatwianie korespondencji jawnej Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego (przychodzącej, wychodzącej) i prowadzenie ewidencji w tym zakresie stosownie do obowiązujących przepisów resortowych.
 • Prowadzenie ewidencji przepisów resortowych i innych (jawnych) ich aktualizacji i archiwizacji oraz bieżące zapoznawanie z nimi policjantów Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego.
 • Przyjmowanie akt oraz ich odsyłanie do Prokuratury lub Sądu i jednostek właściwych,
 • Gromadzenie i przechowywanie spraw jawnych ostatecznie zakończonych,
 • Rozliczanie dzienników korespondencyjnych jawnych i podawczego z dokumentacji zarejestrowanej i ostatecznie zakończonej, brakowanie dokumentacji kategorii „BC”.
 • Prowadzenie i rozliczanie Rejestru Teczek Jawnych,
 • Wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń służbowych Wydziału,
 • Obsługa sprzętu biurowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • terminowość i dyscyplina pracy,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem,
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej,
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o Policji,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: brak
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”
 • Praca związana z obiegiem dokumentacji

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Praca związana z obiegiem dokumentacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „poufne”

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
  ul. Jagiellońska 13
  35-025 Rzeszów
  Kancelaria ogólna pok. 218, piętro II

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty
i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne, które nie zawierają dokumentów, oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8583463.
Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna