Inspektor
Rzeszów
Komenda Miejska Policji w Rzeszowie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor do spraw rejestracji i obiegu poczty jawnej
w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca z wykorzystaniem monitora ekranowego.
Praca kancelaryjno – biurowa
Ośmiogodzinny system pracy
Realizacja przewozu poczty jawnej i niejawnej
Wysiłek fizyczny związany z przewozem poczty, przenoszeniem przesyłek

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Czynności związane z obiegiem poczty jawnej w celu zapewnienia prawidłowego jej rozdziału i przesłania
 • Elektroniczna rejestracja poczty w systemie E-DP
 • Przyjmowanie i segregacja dokumentów składanych przez klientów w kancelarii ogólnej w celu przekazania ich do realizacji
 • Załatwianie korespondencji jawnej Wydziału (przychodzącej, wychodzącej) i prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • Weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym pism składanych w kancelarii
 • Przygotowanie pism wraz z dokumentami złożonymi w kancelarii niezgodnie z właściwością miejscową w celu przekazania do właściwych organów
 • Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji
 • Czynności związane ochroną i przewozem poczty jawnej w celu szybkiej dystrybucji i zabezpieczenia w tym kierowanie pojazdem służbowym
 • Prowadzenie rejestrów dla dokumentacji, która wpływa lub jest odbierana z Kancelarii Ogólnej
 • Realizacja czynności związanych z programem poczta specjalna

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • terminowość i dyscyplina pracy
 • znajomość zasad pracy kancelaryjnej z dokumentami jawnymi i niejawnymi
 • umiejętność współpracy z innymi pracownikami
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną informacji niejawnych lub obiegiem dokumentacji służbowej
 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Rzeszowie,
  ul. Jagiellońska 13,
  35-025 Rzeszów
  Kancelaria ogólna
  II piętro, pokój 218

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
W liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia. Wszystkie składane dokumenty
i oświadczenia, listy motywacyjne, życiorys - powinny zawierać datę i oryginalny podpis kandydata. Oferty otrzymane po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla początkowego) oraz niekompletne, które nie zawierają dokumentów, oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty niespełniające wymagań formalnych będą komisyjnie zniszczone.
Kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 8583463.
Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna