Główny księgowy
Warszawa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
zespół ds. finansowo-księgowych

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, bariery architektoniczne - schody, brak dostosowanych toalet, brak wind/podjazdów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Inspektoratu
 • sporządzanie planu budżetu i jego realizacja
 • prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz bilansu w obowiązujących terminach
 • wykonywanie operacji pieniężnych gotówkowych i bezgotówkowych
 • obsługa finansowo-księgowa ZFŚS
 • prowadzenie spraw płacowych jednostki
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne z trzy letnim doświadczeniem lub wykształcenie średnie ekonomiczne
<br>(rachunkowość), z sześcioletnim doświadczeniem.
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowych informacji udziela p. Katarzyna Powierża tel. 22 840 43 33. Kwota wynagrodzenia: 4400 zł brutto.

Główny księgowy

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna