Główny księgowy
Warszawa
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca administracyjno-biurowa, wymagająca szczególnej koncentracji i samodzielności.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy użyciu urządzeń takich jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,
- praca w budynku wielopiętrowym, stanowisko pracy zlokalizowane w wieloosobowym pokoju biurowym,
- budynek wyposażony jest w windy, klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym piętrze budynku,
- w trakcie wykonywania obowiązków wymagane jest poruszanie się po różnych poziomach budynku biurowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • odpowiedzialność i kierowanie zadaniami z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym rachunkowości budżetowej GDDKiA zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnianie właściwego przebiegu operacji gospodarczych, dostarczanie informacji finansowych dotyczących GDDKiA oraz kontrola zgodności rzeczywistego przebiegu procesów gospodarczych z założeniami,
 • odpowiedzialność i kierowanie zadaniami z zakresu prowadzenia gospodarki finansowej GDDKiA, w tym kontrola procesu planowania i realizacji dochodów i wydatków oraz nadzór i koordynacja procesu przygotowania sprawozdań w tym zakresie, zapewnianie prawidłowego wykorzystania środków publicznych oraz dostarczanie rzetelnej i terminowej informacji finansowej,
 • odpowiedzialność i kierowanie zadaniami z zakresu sporządzania sprawozdawczości budżetowej i statystycznej, sporządzania analiz finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych w GDDKiA, sporządzania sprawozdawczości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętą polityką rachunkowości w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych i administracyjnych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i prowadzenie windykacji należności budżetowych oraz nadzór nad funkcjonowaniem kasy w zakresie Centrali GDDKiA i zapewnienie terminowego realizowania bieżących płatności i zobowiązań GDDKiA,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, zapewnianie prawidłowego wykorzystania środków publicznych oraz dostarczanie rzetelnej i terminowej informacji finansowej,
 • analiza i nadzór nad prawidłowością funkcjonowania systemu SAP w GDDKiA,
 • sporządzanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, zapewnianie zgodności wewnętrznych uregulowań w tym obszarze z przepisami powszechnie obowiązującymi,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych wynikających z regulaminów wewnętrznych i przepisów powszechnie obowiązujących i zapewnienie płynnej realizacji zadań statutowych GDDKiA.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub wyższe zgodnie z art.54 Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego (przy wykształceniu średnim) lub co najmniej 3-letnia praktyka (przy wykształceniu wyższym) w obszarze finansowo-księgowym;
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • spełnienie jednego z wymagań dla głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869);
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość zasad i procedur współfinansowania projektów przy udziale środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020;
 • znajomość dokumentów programowych związanych z realizacją perspektyw finansowych UE 2007-2013 oraz 2014-2020,
 • znajomość dokumentów strategicznych Ministerstwa właściwego ds. transportu np. Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku),
 • znajomość aktów prawnych regulujących zasady realizacji i finansowania inwestycji drogowych: ustawy o drogach publicznych, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu drogowego, ustawy Prawo zamówień publicznych
 • wiedza z zakresu gospodarki finansowej jednostek budżetowych, rachunkowości sprawozdawczej budżetowej, rozliczeń podatkowych,
 • umiejętność strategicznego, analitycznego i kreatywnego myślenia oraz rozwiazywania problemów,
 • kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów; dzielenie się wiedzą; etyczne postępowanie; skuteczna komunikacja; orientacja na świadczenie usług; myślenie systemowe; zarządzanie personelem; zarządzanie zasobami; egzekwowanie zobowiązań; podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub podyplomowe z zakresu finansów publicznych, zarządzania lub rachunkowości;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość obsługi systemu SAP,
 • umiejętność argumentacji i prezentacji,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • asertywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • oświadczenie o spełnianiu wymagań zawartych w art. 54 ustawy o finansach publicznych,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikowi oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 dodatkowe roczne wynagrodzenie zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Informacja o metodach naboru:
- analiza dokumentów pod względem formalnym,
- możliwość przeprowadzenia pisemnego testu wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna,
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 375 86 18 oraz 22 375 87 14

Główny księgowy

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna