Unia Europejska przeznacza ogromne środki finansowe na aktywizację zawodową bezrobotnych w państwach członkowskich. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie w większości miast i gmin pracodawcy mogą otrzymać między innymi dofinansowanie na tworzenie nowych miejsc pracy. Refundacja oferowana przez PUP w Bielsku-Białej dotyczy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

O programie

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 3 kwietnia 2017 roku uruchomił nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Program ten realizowany jest w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej (III)”. Posiada on współfinansowanie Unii Europejskiej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2.

Zainteresowani dofinansowaniem pracodawcy i przyszli pracodawcy powinni pobrać ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (http://bielsko-biala.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/) wniosek o refundację lub mogą otrzymać go w siedzibie urzędu. To jeden z elementów wspierania lokalnych przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy.

Kto może starać się o refundację?

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest przeznaczona dla pracodawców lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE pomoc de minimis. Podmiot chcący otrzymać refundację musi spełnić warunki do objęcia go pomocą de minimis. Powinien też złożyć właściwy formularz informacji przy ubieganiu się o tego rodzaju pomoc.

W Bielsku-Białej w 2017 roku w ramach realizowanego projektu beneficjenci będą mogli uzyskać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przeznaczonego dla skierowanych osób bezrobotnych kobiet w wieku 30+ oraz mężczyzn 30+, z ustalony II profilem pomocy. Bezrobotni powinni należeć do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50+,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach – posiadające wykształcenie do średniego włącznie.

Kompletne, poprawnie wypełnione wnioski o dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 55 lub w Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Kopcia 1.