Województwo zachodniopomorskie na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowało spory spadek bezrobocia. W grudniu 2015 r. stopa rejestrowanego bezrobocia wynosiła tu 13,3 proc., zaś w grudniu 2016 r. spadła do 11 proc. Na tym tle Szczecin wypadł bardzo dobrze z wynikiem 4,7 proc., plasując się w stosunkowo niedużym gronie polskich miast, gdzie wskaźnik bezrobocia nie przekracza 5 proc.

Niskie bezrobocie, ale wiele osób wciąż bez pracy w Szczecinie

Szczecin ma z pewnością ogromne powody do zadowolenia. Pod koniec grudnia 2016 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim wyniosła 65842, z czego na Szczecin przypadło 8100 osób. Jest to bardzo dobry rezultat, aczkolwiek warto zauważyć, że są miasta w Polsce, gdzie wskaźnik bezrobocia jest jeszcze niższy. Absolutnym rekordzistą pod tym względem jest Poznań – 1,9 proc.

Problem ze znalezieniem pracy w Szczecinie i ogólnie w województwie zachodniopomorskim ma wciąż wiele osób – bardzo często w tym kontekście wspomina się grupy obarczone wysokim ryzykiem wykluczenia z rynku pracy. Są to m.in. młodzi ludzie do 30 roku życia, osoby po 50 roku życia, niepełnosprawni, kobiety etc. W niełatwej sytuacji znajduje się również młodzież stająca przed koniecznością wyboru zawodu – zważywszy na to, że rynek pracy zmienia się dynamicznie, jest to sporym wyzwaniem.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – kto może skorzystać z usług?

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie podejmuje szereg działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy. Służyć temu ma funkcjonujące w Szczecinie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Jest ono otwarte dla wszystkich osób poruszających się po zachodniopomorskim rynku pracy, przy czym pomoc doradców jest adresowana w głównej mierze do:

 • młodych ludzi po 18 roku życia,
 • uczniów i ich rodziców,
 • nauczycieli,
 • studentów,
 • osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • niepełnosprawnych,
 • podopiecznych ośrodków pomocy społecznej,
 • pracodawców,
 • bezrobotnych zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.

Jakie zadania realizuje CIiPKZ?

Spośród najważniejszych usług świadczonych przez szczecińskie CIiPKZ wymienia się:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe polegające na określeniu problemu zawodowego i udzieleniu pomoc w jego rozwiązaniu,
 • grupowe poradnictwo zawodowe – warsztaty autoprezentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, zajęcia aktywizacyjne etc.,
 • poradnictwo na odległość realizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 • spotkania informacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zapisy na nie są prowadzone przez pedagogów szkolnych lub wychowawców,
 • informacja zawodowa.