Sosnowiec jest jednym z wielu polskich miast, gdzie bezrobocie przekracza 10 proc. Pomimo tego, iż na przestrzeni kilku ostatnich lat sytuacja zmieniła się na plus, to wciąż jeszcze jest daleka od ideału. Dlatego też szczególnego znaczenia nabiera tutaj skuteczność różnych form aktywizacji bezrobotnych – jedną z nich jest bon zatrudnieniowy. W jaki sposób go zdobyć?

Bezrobocie wśród młodych osób dużym problemem w Sosnowcu

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu prowadzi nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego. Będą one przyjmowane do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na omawianą formę wsparcia. Oferta ta jest adresowana do zarejestrowanych w pośredniaku osób do 30 roku życia, które znalazły pracodawców zadeklarowanych w kwestii zawarcia z nimi umów o pracę na okres 18 miesięcy.

W tym miejscu warto dodać, iż spośród 7234 osób zarejestrowanych w styczniu 2017 r. w PUP w Sosnowcu 1436 stanowili młodzi ludzie do 30 roku życia. Widać zatem doskonale, iż bezrobocie w tej grupie wiekowej utrzymuje się na wysokim poziomie. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać głównie w braku odpowiednich kwalifikacji, które dla firm prowadzących rekrutację stanowią kluczową przesłankę decydującą o zatrudnieniu kandydata.

Czym jest bon zatrudnieniowy?

Bon zatrudnieniowy to instrument aktywizacyjny mający zachęcić młodych ludzi do podejmowania inicjatywy przy poszukiwaniu pracy. Jego przyznanie ma nierozerwalny związek z profilem pomocy oraz planem działania stworzonymi specjalnie na potrzeby konkretnej osoby bezrobotnej. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż bon ma określony termin ważności – czyli czas, jaki został przyznany bezrobotnemu na znalezienie pracodawcy.

Zatrudnienie bezrobotnego posiadającego bon zatrudnieniowy przynosi pracodawcy korzyść w postaci  refundacji kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Refundacja ta przysługuje przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia. Jeśli pracodawca – pomimo deklaracji – nie wywiąże się z obowiązku zatrudniania posiadacza bonu przez okres 18 miesięcy, zobligowany jest do zwrotu części bądź całości otrzymanej refundacji. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, gdy do zwolnienia właściciela bonu doszło z jego winy.

Jak otrzymać bon zatrudnieniowy?

Co ma zrobić osoba bezrobotna, by PUP w Sosnowcu przyznał jej bon? Po pierwsze – musi spełniać wymienione powyżej warunki. Po drugie – konieczne jest złożenie stosownego wniosku, kompletnego i poprawnie wypełnionego. Zatrudnienie w ramach bonu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą a pracodawcą.