Starszy statystyk
Lublin
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk do spraw analiz i opracowań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Budownictwa

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie analiz danych statystycznych z zakresu budownictwa w celu rozpowszechniania wyników badań adekwatnie do potrzeb użytkowników,
 • realizacja prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem publikacji statystycznych i notatek przeznaczonych do publikacji w celu zapewnienia zgodności metodologicznej i merytorycznej poprawności prezentowanych wyników badań,
 • analizowanie i kontrolowanie poprawności wyników badań statystycznych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości danych wynikowych,
 • udzielanie informacji w zakresie prowadzonych badań w celu opracowania wyników zgodnie z metodologią badania,
 • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb użytkowników informacji w celu zaspokajania ich oczekiwań w zakresie prezentowanych danych,
 • realizowanie prac związanych z doskonaleniem narzędzi (w tym informatycznych) w celu usprawniania procesów pozyskania, opracowania i udostępniania danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • rzetelność,
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna i pisemna
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe.
 • znajomość oprogramowania pakietu MS Office,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad etyki służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analiz statystycznych lub redagowaniu tekstów
 • zdolność analitycznego myślenia

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA,
W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Pod adresem internetowym lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - informacje ogólne - praca umieszczono pomocnicze formularze oświadczeń. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru drogą elektroniczną lub telefonicznie. W związku z tym prosimy o podanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu.
Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych
do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Starszy statystyk

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna