Starszy specjalista
Poznań
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw komunikacji w internecie
w Wydziale Komunikacji Społecznej

Warunki pracy

Praca biurowa. Wymuszona pozycja ciała.
Naturalne i sztuczne oświetlenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie stroną podmiotową Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Redagowanie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Prowadzenie szkoleń, instruktaży oraz rozwiązywanie problemów dotyczących administrowania stroną podmiotową w Biuletynie Informacji Publicznej w jednostkach organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego
 • Udzielanie pomocy technicznej osobom prowadzącym stronę podmiotową w Biuletynie Informacji Publicznej w jednostkach organizacyjnych Policji woj. wielkopolskiego
 • Wykonywanie i edytowanie zdjęć oraz nagrań wideo na potrzeby Komendy
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznawaniem dostępu do pracy użytkownikom w sieci Internet oraz poczty elektronicznej Lotus Notes na potrzeby Wydziału
 • Prowadzenie ewidencji policjantów i pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w KSIP i KSI
 • Obsługa skrzynki podawczej elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej "ePUAP" w Wydziale

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • dobra obsługa komputera w tym znajomość programów graficznych
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole
 • terminowość, komunikatywność, samodzielność
 • rzetelność, kreatywność, odporność na stres
 • posiadanie upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub złożenie oświadczenia o gotowości poddania się postępowaniu sprawdzającemu celem uzyskania odpowiedniej klauzuli dostępu do informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KWP w Poznaniu → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 tj.),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61-84-127-50,
2) Zakwalifikowane osoby zostaną zaproszone do wzięcia osobistego udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
3) Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej,
4) List motywacyjny powinien zawierać numer ogłoszenia i nazwę stanowiska podanego w ogłoszeniu,
5) Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna ( w zależności od ilości złożonych aplikacji zastrzega się możliwość odstąpienia od przeprowadzenia testu wiedzy),
5) Wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi: 2,683,72 zł. brutto + wysługa lat,
6) Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu, przesłać za pomocą operatora pocztowego (liczy się data stempla pocztowego) lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą skrzynki ePUAP urzędu.
7) Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna