Starszy specjalista
Tarnobrzeg
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw organizacji i realizacji badań
w Oddziale w Tarnobrzegu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Oddziału w Tarnobrzegu
• Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Oddziału w Tarnobrzegu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• Utrudnienia w poruszaniu się po budynku – brak wind
• Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Inne
Przed budynkiem brak podjazdu dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pozyskiwanie danych pierwotnych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej, przetwarzanie ich w systemach informatycznych, monitorowanie kompletności danych oraz prowadzenie kontroli merytorycznej i logicznej zgodnie terminami ustalonymi w harmonogramach
 • Analiza wyników badań z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej oraz współuczestnictwo w wyjaśnianiu wątpliwości dot. przekazanych przez jednostkę danych - zgłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Energii i Agencję Rynku Energii S.A.
 • Współuczestnictwo w opracowaniu metodologii i organizacji badań, w projektowaniu formularzy i objaśnień do formularzy, opracowaniu założeń do systemów informatycznych
 • Pozyskiwanie danych pierwotnych z zakresu rolnictwa z wykorzystaniem kanałów: CATI - teleankietowanie, CAPI-praca jako ankieter uzupełniający w terenie i PAPI - gromadzenie informacji na formularzu papierowym oraz rejestrowanie ich w systemach informatycznych
 • Udzielanie jednostkom sprawozdawczym informacji i wyjaśnień na temat wykrytych błędów oraz przyjętych założeń metodologicznych
 • Prowadzenie badań ankietowych w terenie w charakterze ankietera uzupełniającego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Zorientowanie na klienta/interesanta
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy prawo energetyczne
 • Znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku energetyka lub pokrewne
 • Znajomość zagadnień dotyczących technologii energetycznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Statystyczny w Rzeszowie
  ul. Jana III Sobieskiego 10
  35 – 959 Rzeszów
  z dopiskiem „Oferta pracy nr 7/2018”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dokumenty aplikacyjne mogą być składane tylko w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Wymagane oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8535210 wewn. 304 lub 305

Starszy specjalista

Tarnobrzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna