Starszy specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych
w Wydziale Zamówień Publicznych

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie, koordynowanie oraz prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie wyjaśnień Wykonawcom, współpraca z komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z prowadzonymi postępowaniami
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert, opracowywanie dokumentacji przetargowej, koordynowanie pracy komisji przetargowej oraz czynności związanych z przebiegiem postępowania odwoławczego
 • opracowywanie i publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu
 • koordynacja postępowań wyjaśniających, przygotowywanie i przekazywanie kopii dokumentów oraz udzielanie pisemnych wyjaśnień podmiotom kontrolującym i instytucjom nadzorującym prawidłowość realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
 • analiza i interpretacja obowiązujących przepisów i orzecznictwa w zakresie prawa zamówień publicznych
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji powierzonych obowiązków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku prawo lub administracja albo wyższe oraz studia podyplomowe w obszarze zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracja publiczna
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego, prawa cywilnego, postępowania administracyjnego, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wykonywanych zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 565,92 - 4 006,27 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 32 10 lub 355 31 74

Starszy specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna