Starszy specjalista
Warszawa
Ministerstwo Finansów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw finansów samorządu terytorialnego
w Zespole do Spraw Oświaty, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim.
W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących: zmniejszenia w danym roku budżetowym części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnie otrzymanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej w zakresie subwencji za lata poprzedzające rok budżetowy - w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, ulg w spłacie zobowiązań z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego nienależnie otrzymanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej - w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Opracowywanie stanowisk w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi w zakresie zmniejszenia jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej oraz przygotowywanie odpowiedzi na skargi wniesione do sądów administracyjnych w sprawach dotyczących zmniejszenia jednostkom samorządu terytorialnego części oświatowej subwencji ogólnej.
 • Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie zmian w budżecie państwa w związku z dofinansowaniem zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego, analiza wniosków wojewodów o dokonanie zmian ich budżetach w związku z podziałem środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację wymienionych zadań.
 • Analiza wniosków Ministra Edukacji Narodowej dotyczących podziału części oświatowej subwencji ogólnej w celu uzyskania pewności, iż wnioski spełniają kryteria przyjęte przez Zespół Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz prowadzenie rozliczeń rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w celu kontroli przepływu środków finansowych z budżetu państwa do jednostek samorządu terytorialnego.
 • Opracowywanie projektów zawiadomień Ministra Finansów kierowanych do jednostek samorządu terytorialnego o korektach części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
 • Przygotowywanie materiałów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej do opracowania analiz i sprawozdań dla sejmowych i senackich komisji, współpraca przy opracowywaniu sprawozdań okresowych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Analiza sprawozdań otrzymanych od izb administracji skarbowej w związku z przeprowadzonymi postępowaniami audytowymi w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie prawidłowości otrzymania z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej, w sprawach pozostających we właściwości Zespołu.
 • Udzielanie informacji jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie poprawności stosowania przepisów dotyczących finansowania oświaty.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy - Prawo oświatowe
 • Znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
 • Znajomość ustawy - Karta Nauczyciela
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość metod statystycznych i ekonometrycznych
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 22 694-55-57.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna