Starszy specjalista
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw egzekucji należności pieniężnych
w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych,
• praca z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach Inspektoratu,
• praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych,
• zagrożenie korupcją,
• obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zabudowę Inspektoratu w Lublinie stanowi budynek administracyjny wyposażony w windę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Występują bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do pomieszczeń biurowych, sanitarnych i socjalnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Otoczenie budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo: platforma oraz z jednej strony podjazd.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań windykacyjnych (w drodze egzekucji administracyjnej i sądowej), w szczególności wystawianie tytułów wykonawczych, przygotowywanie pism i innych dokumentów niezbędnych do wyegzekwowania należności pieniężnych WIOŚ w Lublinie,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wygaszających i umarzających należności niewyegzekwowane w przypadkach przewidzianych przepisami prawa w celu usunięcia z ewidencji księgowej należności nieściągalnych,
 • rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • zastępowanie stanowiska do spraw ewidencji księgowej dochodów budżetowych oraz gromadzenia i redystrybucji kar pieniężnych i administracyjnych kar pieniężnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego z zakresu egzekucji administracyjnych i sądowych
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie Inspekcji Ochrony Środowiska,
 • znajomość przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej i sądowej,
 • znajomość przepisów w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • umiejętność obsługi programów prawniczych,
 • systematyczność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu prawniczym lub administracyjnym
 • przeszkolenie w zakresie procedur windykacyjnych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (do pobrania ze strony BIP WIOŚ w Lublinie),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania wymienione w niniejszym ogłoszeniu.
Przez doświadczenie zawodowe rozumie się okresy pozostawania w stosunku pracy, a także różnego rodzaju staże. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Proces naboru składa się z następujących etapów:
Etap I: analiza spełniania wymagań niezbędnych.
Etap II: test wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania Inspekcji Ochrony Środowiska, przepisów dotyczących służby cywilnej i pytań specjalistycznych wynikających z przypisanych zadań. Następnie dla osób które uzyskają minimum 60% punktów rozmowa kwalifikacyjna w ww. zakresie.
Etap III: rozmowa z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
O terminie II etapu zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie, a w razie braku kontaktu z kandydatem, zostanie wysłana wiadomość na jego e-mail. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Na stronie internetowej www.wios.lublin.pl (w zakładce Punkt Obsługi Klienta) umieszczono pomocniczy formularz Oświadczenie dla kandydatów na stanowiska służby cywilnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń o naborze zamieszczonych na stronach internetowych:
https://nabory.kprm.gov.pl
https://wios-lublin.bip.gov.pl

Dodatkowe informacje tel. (81) 718-62-45.

Prosimy o zamieszczanie w treści listu motywacyjnego numeru ogłoszenia.


Starszy specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna