Starszy specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw zabudowy obszarów morskich, pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich
Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analiza i ocena stanu spełnienia wymogów prawnych dotyczących postępowań w sprawach pozwoleń na budowę dla obiektów na obszarach morskich, uzgadniania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz związanych z nimi projektów, pozwoleń wodnoprawnych, w odniesieniu do ustalonego obszaru nadzorowanego przez Urząd
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących postępowań w sprawach uzgadniania na ustalonym obszarze pozwoleń wodnoprawnych, w porozumieniu z specjalistycznymi komórkami urzędu oraz zatwierdzanie projektów i planów związanych z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
 • kontrola stanu przedsięwzięć na obszarze postępowań w zakresie zgodności z warunkami decyzji lub postanowień
 • uczestnictwo w projektach krajowych dotyczących obszarów morskich w zakresie zagadnień specjalistycznych, przygotowywanie i prezentacja materiałów dotyczących stanu zagadnień w zakresie właściwości administracji morskiej, związanych z obiektami budowlanymi i warunkami ich eksploatacji oraz uczestnictwo w postępowaniach w przypadku zaistnienia katastrofy obiektu budowlanego stanowiącego własność Urzędu
 • prezentowanie z upoważnienia DUM, stanowiska w sprawach indywidualnych
 • wykonywanie zestawień i opracowywanie informacji sprawozdawczych określonych przepisami z wykorzystaniem komputerowych baz danych i innych programów specjalistycznych dotyczących prowadzonych zagadnień
 • formułowanie warunków i przygotowanie dokumentów finalnych dotyczących uzgodnień planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, innych dokumentów strategicznych w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz portów i przystani morskich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwa, projektowania lub nadzoru budowlanego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce i analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność negocjowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej
 • przeszkolenie z zagadnień regulacji prawnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego (A2 wg ESOKJ)
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów komputerowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • orientacja na klienta/interesanta
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego),
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru,
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3515,32 - 3845,12 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 30 lub 58 355 31 75.

Starszy specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna