Starszy specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista do spraw procesu inwestycyjnego
Wydział Techniczno - Inwestycyjny

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- zagrożenie korupcją
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- praca na wysokości powyżej 3 metrów
- zmienne warunki atmosferyczne- praca w terenie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie procesu inwestycyjnego dla poszczególnych zadań w zakresie robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych, z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru
 • monitorowanie przebiegu realizacji robót ogólnobudowlanych, hydrotechnicznych, czerpalnych i refulacyjnych oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych
 • sporządzanie opinii w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych wraz z udziałem w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów
 • uczestnictwo w pracach komisji przetargowej, w tym badanie i ocena złożonych ofert
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z realizacją umów na roboty budowlane
 • dokonywanie analizy stanu zasobów związanych z prowadzonymi inwestycjami wraz z wykonywaniem czynności związanych z zakupem usług i robót budowlanych
 • sporządzanie sprawozdań oraz prowadzenie statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku budownictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze budownictwo
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących prawa wodnego w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami
 • uprawnienia budowlane w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie lub hydrotechnicznej
 • potwierdzenie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność obsługi programu Norma PRO

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 893,31 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 60/61 lub 58 355 31 71

Starszy specjalista

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna