Dodano: 07.01.2020
Starszy referent
Lidzbark Warmiński
Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw Prezydialnych
Zespół do spraw Administracyjno-Gospodarczych i Prezydialnych

Warunki pracy

Pokój znajduje się na parterze. Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych. Praca w pomieszczeniu przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. W skrzydle budynku znajdują się trzy toalety, jedna z nich jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla osób niewidomych oraz podłóg antypoślizgowych. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner. Praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Wykonywanie zadań w siedzibie urzędu. Praca administracyjno-biurowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z komendy, kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu i dekretacji Komendanta i I Zastępcy Komendanta
 • Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji pocztą specjalną i za pośrednictwem urzędów pocztowych
 • Prowadzenie ewidencji głównej „Matka”, pieczęci, stempli i referentek; wydawanie dowodów rejestracyjnych instytucjom
 • Redagowanie projektów decyzji i innych pism na polecenie Komendanta i I Zastępcy Komendanta
 • Koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjną sekretariatów wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz sekretariatu jednostki podległej
 • Przygotowywanie dokumentów kierownictwa komendy do archiwizacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt Policji, sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych przy przekazaniu stanowisk służbowych
 • Prowadzenie Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne bądź gotowość przystąpienia do postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego Praca biurowa
 • wykształcenie: wyższe
 • Obsługa komputera (WORD, EXCEL) oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność
 • Znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów o ukończonych kursach

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim
  ul. Warmińska 8
  11-100 Lidzbark Warmiński
  z dopiskiem "Oferta pracy - starszy referent Zespołu ds. Administracyjno-Gospodarczych i Prezydialnych"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do udziału w postępowaniu zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydaci/kandydatki, którzy spełnią wymagania formalne oraz przejdą preselekcję zostaną poinformowani o terminie postępowania kwalifikacyjnego mailowo (proszę podać adres mailowy) lub telefonicznie. Złożone dokumenty nie będą zwracane. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadsyłania ofert za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby będą przechowywane w komórce kadr, a następnie przekazane do składnicy akt KPP w Lidzbarku Warmińskim.
OŚWIADCZENIA i list motywacyjny MUSZĄ BYĆ opatrzone datą i WŁASNORĘCZNYM podpisem.
Wynik naboru zostanie ogłoszony w BIP KPRM oraz BIP KPP w Lidzbarku Warmińskim.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze około 2.836,69 zł brutto + ewentualny dodatek z tytułu wysługi lat.
Informacje o metodach i technikach naboru:
- analiza formalna nadesłanych ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w komórce kadrowej KPP w Lidzbarku Warmińskim, tel. służbowy: (089)767 72 25
Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Lidzbarku Warmińskim.
Starszy referent
Lidzbark Warmiński