Starszy referent
Gliwice
Komenda Miejska Policji w Gliwicach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw gospodarki mandatowej
w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowa. Praca biurowa związana z wprowadzaniem danych do systemu komputerowego oraz obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy (czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie), drukarkę, kserokopiarkę. Na stanowisku pracy występuje oświetlenie naturalne i sztuczne. Stanowisko pracy usytuowane jest w Zespole Finansów i Zaopatrzenia , na drugim piętrze w budynku Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 12. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów. Brak na drugim piętrze budynku pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze budynku znajduje się jedna ogólnodostępna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zaopatrywanie, ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie bloczków mandatów karnych dla potrzeb KMP w Gliwicach, w celu zapewnienia ciągłości służby funkcjonariuszy.
 • Bieżące przyjmowanie formularzy mandatów karnych, w celu wczytania ich poprzez PUE (Portal Usług Elektronicznych).
 • Bieżące ewidencjonowanie zdanych odcinków mandatów karnych poprzez wczytywanie danych do komputera (PUE), w celu zapewnienia prawidłowej egzekucji kar przez właściwe organy.
 • Przyjmowanie od funkcjonariuszy środków pieniężnych z tytułu nałożonych grzywien w drodze mandatów karnych gotówkowych, w celu zapewnienia terminowego rozliczenia z właściwymi organami.
 • Sporządzanie informacji w PUE dotyczącej wykorzystanych bloczków mandatów karnych, w celu terminowego przekazania tych bloczków do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.
 • Sprawdzanie poprawności wypełniania odcinków mandatowych przez funkcjonariuszy, w celu zapewnienia prawidłowości realizowanych czynności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego i 1 dzień w pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • komunikatywność,
 • umiejętność samodzielnego realizowania zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej ,
 • umiejętność szybkiego pisania na komputerze oraz obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne” potwierdzony Poświadczeniem Bezpieczeństwa wydanym przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub złożenie oświadczenia o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych ww. klauzulą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego i 1 dzień w pracy przy wprowadzaniu danych do systemów komputerowych
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,poufne'' wydane przez Policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 j.t. ).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze : 2.423,59- zł brutto miesięcznie oraz dodatek z tytułu wysługi lat pracy od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Listy motywacyjne niepodpisane odręcznie, oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach lub data stempla pocztowego).

W przypadku trwania zatrudnienia w trakcie składania dokumentów aplikacyjnych, wymaganym dokumentem potwierdzającym posiadanie ponad 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej lub pracy biurowej jest zaświadczenie od pracodawcy, z aktualną datą, potwierdzające okres zatrudnienia.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego referenta w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Gliwicach jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymienione w ogłoszeniu oświadczenia należy opatrzyć aktualną datą oraz odręcznym podpisem. Wszystkie obowiązkowe oświadczenia dostępne są również na stronie bip.gliwice.kmp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej).


Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych/dodatkowych podanych w ogłoszeniu powinny zawierać ilość stron zgodną z ilością stron oryginalnych dokumentów.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailowo o terminach poszczególnych etapów selekcji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (032) 336-93-43, (032) 336-93-95

Starszy referent

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna