Starszy referent

Dodano: 06.02.2020
Starszy referent
Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw kancelaryjno-biurowych
w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie

Warunki pracy

- praca biurowa
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- miejsce pracy usytuowane jest na trzecim piętrze
- budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów
- na trzecim piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dziennika korespondencyjnego i innych dzienników, rejestrowanie wpływu i obiegu dokumentów w dziennikach korespondencyjnych, podawczych i innych rejestrach niezbędnych w pracy Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
 • odbieranie i nadawanie poczty zwykłej, resortowej i prokuratorskiej
 • gromadzenie i przechowywanie spraw ostatecznie zakończonych zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Policji, sporządzanie spisów zawartości teczek spraw ostatecznie załatwionych i spisów akt przekazanych do składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie
 • rozliczanie protokołami zdawczo-odbiorczymi funkcjonariuszy Policji i pracowników Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego przenoszących się na inne stanowiska służbowe, zwalniających się ze służby lub rozwiązujących stosunek pracy
 • przedkładanie Naczelnikowi Wydziału wykazu spraw niezałatwionych raz na rok, w uzasadnionych przypadkach raz na kwartał
 • prowadzenie ewidencji i aktualizacji aktów prawnych, zapoznawanie funkcjonariuszy Policji i pracowników z obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi
 • prowadzenie rejestru imienno-rzeczowego oraz spraw przydzielonych policjantom/ pracownikom w formie elektronicznej
 • sporządzanie wykazu przesyłek w aplikacji Poczta Specjalna (e-poczta) i przekazywanie do Zespołu Prezydialnego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność
 • samodzielność i rzetelność
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa „poufne”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w wymiarze 1 roku w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w danym obszarze (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-20
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3
  05-500 Piaseczno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na czas określony – w celu zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
w Piasecznie).
Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3269,72 zł wynikające z mnożnika 1,7057 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.