Starszy referent
Radom
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw powoływania do zawodowej służby wojskowej
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer - powyżej 4 godzin dziennie, drukarka, kopiarka, niszczarka);
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i I piętrze - brak windy;
- brak toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.
- wyjazdy służbowe, praca w stresie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych oraz informacyjnych;
 • realizowanie zadań służbowych związanych z promocją wszystkich form służby wojskowej;
 • udział w czynnościach przygotowawczych oraz organizacyjnych kwalifikacji wojskowej;
 • kierowanie kandydatów do Wojskowej Komisji Lekarskiej oraz Wojskowej Pracowni Psychologicznej;
 • utrzymanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej powołania ochotników do zawodowej służby wojskowej;
 • praca w systemach informatycznych SPIRALA - ZINT, SEW on LINE.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz rozporządzeń dotyczących szkolnictwa wojskowego, służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych,WOT;
 • znajomość przepisów KPA
 • obsługa komputera i programów biurowych (Word, Excel);
 • komunikatywność ;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul.1905 - go Roku 30
  26-600 Radom

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Na w/wym. stanowisko może być nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy wojskowego na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami.
Kandydaci wybrani przez komisję przeprowadzającą nabór, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Po tym terminie pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone. CV, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą zawierać podpis kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr tel. 48 3601336 w. 712

Starszy referent

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna