Starszy referent
Barciany
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
w Placówce Straży Granicznej w Barcianach

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego Placówki Straży Granicznej w Barcianach. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją ruchową. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej. Na stanowisku pracy nie występują czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe dla zdrowia.
Kilka razy w tygodniu występują kontakty zewnętrzne podczas dostarczania i odbierania przesyłek przez przedstawicieli Poczty Polskiej lub Kurierów.
Występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań takie jak: praca w terenie podczas wyjazdów do Poczty Polskiej celem nadawania i odbioru przesyłek, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz oraz praca pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżące przyjmowanie, dokonywanie rejestracji, przechowywanie dokumentów o klauzuli jawnej i niejawnej w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych z zachowaniem właściwej ochrony fizycznej celem zapewnienia obiegu korespondencji w Placówce Straży Granicznej,
 • bieżące przekazywanie uprawnionym wg dekretacji adresatom i wykonawcom pism celem terminowej realizacji zadań służbowych,
 • bieżące przygotowywanie dokumentacji do wysłania, której adresatami są: inne Placówki i jednostki organizacyjne Straży Granicznej i właściwe Urzędy Administracji Publicznej celem zapewnienia terminowego przepływu informacji zwrotnych,
 • obsługiwanie klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przy pomocy urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer (skrzynka podawcza elektronicznej Platformy Administracji Publicznej (ePUAP), celem zapewnienia właściwego obiegu informacji pomiędzy współdziałającymi instytucjami z Placówką SG w Barcianach,
 • prowadzenie statystyki na potrzeby komórek Komendy Oddziału oraz koordynowanie realizacji i terminowe przesyłanie statystyk przez funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zadania,
 • archiwizowanie dokumentacji znajdującej się w Placówce Straży Granicznej, przyjmowanie skompletowanych teczek dokumentów od wykonawców zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt w Straży Granicznej celem przekazania do Archiwum Zakładowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej lub protokołów z dokumentów sklasyfikowanych do zniszczenia w Placówce Straży Granicznej w Barcianach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów związanych z wytwarzaniem, obiegiem i archiwizacją dokumentów jawnych i niejawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji),
 • komunikatywność,
 • uprzejmość,
 • otwarty stosunek do klienta,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej,
 • udokumentowane przeszkolenie w zakresie obsługi kancelaryjnej (obiegu dokumentów),
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Ściśle tajne”,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania udokumentowanego przeszkolenia w zakresie obsługi kancelaryjnej (obiegu dokumentów),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji o klauzuli „Ściśle tajne”,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle tajne”. W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, należy napisać i dołączyć jako odrębne, gdyż brak jest we wzorach oświadczeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.518,00 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu – w kopercie). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, będą podlegały komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Starszy referent

Barciany

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna