Starszy referent
Szczytno
Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie

Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym, brak windy w budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie sprawności technicznej systemów informatycznych,
 • administrowanie danymi w systemach jawnych,
 • zapewnienie uprawnień i dostępu do systemów teleinformatycznych,
 • prowadzenie spraw magazynowo-ewidencyjnych sprzętu informatyki i łączności;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne bądź studia podyplomowe informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
O terminowości ofert decyduje dostarczenie osobiste we wskazanym terminie.
Kandydatki/kandydaci niezakwalifikowane/i nie będą powiadamiani telefonicznie o dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Dokumenty są komisyjnie niszczone.
Oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydatki/kandydata.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie: 2877,- zł brutto wraz z pochodnymi. Umowa o prace zawierana jest na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. te. 89-623-22-28, 89-623-22-27.

Starszy referent

Szczytno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna