Starszy referent
Krasnystaw
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi informatycznej
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

• Praca na stanowisku kancelaryjno-biurowym przy użyciu sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych.
• Miejsce pracy: I piętro budynku
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
• Wejście do Komendy posiada windę, jednak wewnątrz budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne - nie dostosowanie szerokości drzwi i korytarzy, żadne z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych nie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.
• Nie występują warunki uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne dla zdrowia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wprowadzanie rejestracji, sprawdzeń osób, rzeczy, podmiotów objętych zainteresowaniem operacyjnym przez policjantów pionu Wydziału Kryminalnego w PSI (Policyjny System Informacji).
 • Dokonywanie zapytań o osobę w KCIK (Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych) oraz w Aplikacji „Osadzony” , „CEPIK”, „RDO”.
 • Wprowadzanie danych rejestrowych do systemu KSIP WWW na podstawie druków ewidencji kryminalnej.
 • Wprowadzanie rejestracji środków Zapobiegawczych/ Karnych, utraconych rzeczy, dokumentów.
 • Wykonywanie analiz w Systemie Analitycznym zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • Bieżąca kontrola rejestracji kryminalnej w KSIP jak też rejestracji GENOM, DAKTYLOSKOPII
 • Prowadzenie na bieżąco ewidencji czasu służby i pracy policjantów Wydziału Kryminalnego w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP).
 • Realizacja zleconych przez KWP Lublin weryfikacji rejestracji wprowadzonych do bazy KSIP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość wybranych zagadnień Kodeksu Postępowania Karnego, Kodeksu Karnego
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych, wprowadzania druków statystycznych
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy),
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność i dokładność,
 • umiejętność działania pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość Ustawy o Policji,
 • umiejętność interpretowania i zastosowania obowiązujących przepisów
 • dyspozycyjność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych wydanego przez Policję lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z pracy biurowej i obsługi komputera

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 82 575 6261.

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30 Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie, lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji.Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po zakończeniu naboru.

Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy referent

Krasnystaw

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna