Starszy referent
Piaseczno
Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw poszukiwań osób zaginionych oraz ukrywających się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości
w Wydziale Kryminalnym

Warunki pracy

- praca biurowa
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy
- narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- miejsce pracy usytuowane jest na trzecim piętrze
- budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów
- na trzecim piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
- w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji osób poszukiwanych w prowadzonych rejestrach
 • prowadzenie czynności sprawdzających i rejestrację podstaw poszukiwań w policyjnych oraz poza policyjnych bazach informatycznych
 • bieżące przekazywanie policjantom ustalone nowe adresy i kontakty osób poszukiwanych
 • chronologiczne gromadzenie i bieżące analizowanie posiadanych materiałów oraz planowanie w oparciu o nie dalsze czynności
 • redagowanie i wytwarzanie pism oraz dokumentacji z własnych ustaleń, prowadzenie korespondencji z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi za pośrednictwem Naczelnika lub Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego
 • przekazywanie komunikatów i informacji policjantom Wydziału Kryminalnego oraz innym komórkom organizacyjnym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie i jednostek Policji
 • terminowe udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania o stanie poszukiwań
 • po merytorycznym zakończeniu poszukiwań, niezwłocznie wyrejestrowywanie podstawy poszukiwań, przekazywanie informacji zainteresowanym podmiotom, uzupełnianie materiałów i po akceptacji Naczelnika Wydziału Kryminalnego przekazywanie dokumentacji w celu złożenia do archiwum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność
 • samodzielność i rzetelność
 • komunikatywność
 • zdolności organizacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analitycznego myślenia
 • operatywność
 • umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa „tajne”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego w wymiarze 1 roku w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. 1 rok w danym obszarze poszukiwań (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-12
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie).
Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2930,62 zł wynikające z mnożnika 1,5288 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 60-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.


Starszy referent

Piaseczno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna