Starszy referent
Brzeg
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

- reprezentacja urzędu we współpracy z interesantami,
- wyjazdy służbowe;
- praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
- brak wind i podjazdów oraz drzwi odpowiedniej szerokości;
- stanowisko pracy na parterze;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencji wojskowej osób stających do kwalifikacji wojskowej lub zgłaszających się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony
 • udział w kwalifikacji wojskowej w roli przedstawiciela wojskowego komendanta uzupełnień
 • współudział w sporządzaniu sprawozdań, zestawień, bilansów w zakresie prowadzonej ewidencji
 • udział w przygotowaniu do przeprowadzenia zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny
 • wystawianie, wydawanie książeczek wojskowych
 • rekrutacja i nabór do służby kandydackiej oraz realizacja programu pn. Legia Akademicka, w tym kompletowanie TAP kandydatów do szkolnictwa wojskowego
 • promocja ochotniczych form służby wojskowej
 • prowadzenie ewidencji wojskowej w systemach elektronicznych
 • kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej kandydatów do szkolnictwa wojskowego oraz żołnierzy rezerwy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego administracja publiczna
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość systemu operacyjnego MS Windows oraz programu MS Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w resorcie Obrony Narodowej
 • wykształcenie: średnie administracja
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • dyspozycyjność
 • dostosowanie czasu pracy do potrzeb pracodawcy
 • komunikatywność
 • odporność na stres związany z obsługą petentów zewnętrznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-14
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty nie podpisane, niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie WKU lub data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty zakwalifikowane przez komisję do kolejnego etapu naboru o jego terminie zostaną poinformowane telefonicznie.

Starszy referent

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna