Starszy referent
Olesno
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw obsługi systemów informatycznych
Zespół ds. Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– praca w podstawowym systemie czasu pracy, dwuzmianowym, ośmiogodzinnym (7.30-15.30; 14.00-22.00),
– w pomieszczeniu biurowym usytuowanym na drugim piętrze.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– naturalne i sztuczne oświetlenie,
– wymuszona pozycja ciała,
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
– brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa systemów informatycznych dostępnych z poziomu Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie (KPP)
 • wprowadzanie danych do systemów Policyjnych Baz Danych (PBD) za pośrednictwem Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD) na zasadach określonych w przepisach oraz zgodnie z udzielonymi upoważnieniami
 • dokonywanie w ramach przyznanych uprawnień sprawdzeń w PBD na zlecenie, uprawnionych funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe oraz podmiotów na podstawie i zgodnie z przepisami w przedmiotowym zakresie,
 • obsługa urządzeń systemu łączności radiowej i przewodowej pracujących w policyjnej sieci łączności na potrzeby funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe,
 • bieżąca weryfikacja, okresowa analiza oraz nadzorowanie nad poprawnością wprowadzanych danych,
 • sporządzanie analiz i zestawień z baz danych zawartych w PBD na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników komórek organizacyjnych KPP,
 • obsługa operatorska komputerów i urządzeń końcowych zainstalowanych w komórkach organizacyjnych KPP,
 • obsługa aplikacji i programów zainstalowanych na sprzęcie komputerowym będącym na wyposażeniu KPP,
 • obsługa w zakresie technicznego utrzymania w sprawności technologicznej systemów łączności przewodowej i radiowej oraz systemów informatycznych,
 • pełnienie funkcji Administratora Systemu Opracowania Dokumentów Niejawnych,
 • pełnienie funkcji Administratora Technicznego Systemu Niejawnego Policji,
 • pełnienie funkcji Lokalnego Administratora Technicznego i Lokalnego Administratora Stanowiska Dostępowego Krajowego Systemu Informatycznego Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą administracyjno-biurową
 • umiejętności: obsługi komputera oraz urządzeń biurowych (telefon, faks, kserokopiarka)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą sieci informatycznych
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne/ zastrzeżone,
 • znajomość obsługi systemów informatycznych użytkowanych w Policji,
 • umiejętność współdziałania, komunikatywność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  ul. Klonowa 1A
  46-300 Olesno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przewidziane wynagrodzenie: zasadnicze ok. 2100 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat)

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe(w takiej sytuacji decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach postępowania telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 350 44 11.
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ukazujących się w prasie oraz na innych stronach internetowych niż nabory.kprm.gow.pl oraz www.olesno.policja.gov.pl

Starszy referent

Olesno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna