Starszy księgowy
Bydgoszcz
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Warunki pracy

• obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, kontakty telefoniczne i mailowe
• na stanowisku nie występują warunki szkodliwe dla zdrowia
• czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• budynek dwupiętrowy, praca na pierwszym piętrze
• brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych
• stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji księgowej w systemie informatycznym w zakresie kosztów i wydatków budżetu oraz w zakresie sum gromadzonych na rachunkach innych niż rachunek wydatków budżetowych
 • Przygotowywanie projektów okresowych sprawozdań z wykonania budżetu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian fundusz jednostki
 • Weryfikacja dokumentów stanowiących podstawę operacji finansowych oraz nadzór nad prawidłowym ich przygotowaniem do realizacji
 • Dekretowanie dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont
 • Prowadzenie obsługi elektronicznej bankowości NBP
 • Prowadzenie obsługi systemu TREZOR
 • Zastępowanie Głównego Księgowego podczas jego nieobecności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości
 • znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości
 • umiejętność komunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe z z zakresu kierunkowe
 • język angielski lub niemiecki na poziomie co najmniej B1

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.
Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy
mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (52) 582-64-66 wew. 235

Starszy księgowy

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna