Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji i Kontroli (Zespół Budownictwa Specjalnego)

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych. Praca przy komputerze. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie i uzgadnianie z naczelnikiem wydziału projektów planów kontroli i inspekcji przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie działalności inspekcyjno - kontrolnej w zakresie j.w.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przeprowadzanie w terenie dowodów z oględzin robót budowlanych i obiektów budowlanych oraz przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji.
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych po zakończeniu robót budowlanych.
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • Prowadzenie innych tematycznych spraw wynikających z jednolitego wykazu akt dla zespolonej administracji rządowej i wojewódzkiej będących w zakresie obowiązków Wydziału Inspekcji i Kontroli.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z zakresu wykonywanych obowiązków służbowych.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe na kierunku budowlanym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze unormowanym ustawą prawo budowlane obejmującym czynności polegających na projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi oraz kontrolowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, a także praca w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego związana z wykonywaniem obowiązków tych organów wynikających z ustawy prawo budowlane.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office.
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą.
 • Umiejętność redagowania pism, poprawnie pod względem stylu, języka i treści.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 • Odporność na stres.
 • Dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B.
 • Kopia uprawnień budowlanych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zasady naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w WINB umieszczone są w BIP https://winbwlublinie.bip.gov.pl w zakładce Praca --> Oferty pracy - Zarządzenie Nr 5/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 20/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wynagrodzenie zasadnicze około 2900,00 zł - 3200,00 zł brutto

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna