Starszy inspektor
Poznań
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

Szef poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw planowania zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych oficerami i podoficerami rezerwy
w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka sieciowa
praca na pierwszym piętrze, brak wind i podjazdów oraz drzwi o szerokości odpowiedniej dla osób niepełnosprawnych,
brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych;
sporadyczne wyjazdy służbowe;
kontakt z interesantem.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych jednostek (instytucji) wojskowych, w celu ich uzupełnienia oficerami i podoficerami rezerwy;
 • realizacja wyciągów z zapotrzebowań na uzupelnienie potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w zakresie oficerów, podoficerow i szeregowych rezerwy część II, w celu pełnego uzupełnienia jednostek wojskowych oraz uaktualnianie baz danych o uzupełnieniu potrzeb tych jednostek na podstawie "Meldunków...część III";
 • prowadzenie analiz stanu ilościowego i jakościowego oficerów i podoficerów rezerwy, w celu ich wykorzystania na potrzeby mobilizacyjne jednostek wojskowych;
 • opracowywanie zestawień analitycznych z zakresu ewidencji oficerów i podoficerów rezerwy, w celu ich właściwego wykorzystania na uzupelnienie jednostek wojskowych;
 • sporządzanie projektów planów powołania na kursowe przeszkolenie żołnierzy rezerwy oraz prowadzenie ewidencji szkolenia kursowego, w celu ich wykorzystania po ukończeniu szkolenia na uzupełnienie jednostek wojskowych;
 • sprawowanie nadzoru nad wojskowymi komendami uzupełnień, w celu właściwego wykorzystywania zasobów oficerów i podoficerów rezerwy do uzupełnienia potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych;
 • prowadzenie szkolenia w celu pogłebienia wiedzy mobilizacyjno-uzupełnieniowej kadry i pracowników Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, oraz prowadzenie szkolenia z przedstawicielami wojskowych komend uzupełnień, w celu właściwego ich przygotowania do prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości i uzupełnienia jednostek wojskowych;
 • udział w kontrolach wojskowych komend uzupełnień oraz w prowadzonych nadzorach służbowych, w celu stwierdzenia stanu faktycznego realizowanych zadan w zakresie oficerów i podoficerów rezerwy oraz realizacji kursów przeszkalania kadry rezerwy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z mobilizacyjnym uzupełnieniem sił zbrojnych rp
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych;
 • szkolenie specjalistyczne mobilizacyjno-uzupełnieniowe;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego praca na stanowisku związanym z administracją
 • spełnianie wymagań ustawowych do nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Oferty wraz z dokumentami należy składać w kancelarii jawnej urzędu lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nabór będzie trzy etapowy:
Etap I - weryfikacja formalna ofert;
Etap II - sprawdzian wiedzy ogólnej w formie testu;
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której ocenie podlega w szczególności: doświadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku.
Oprócz adresu zamieszkania, w ofercie należy podać dane kontaktowe ( numer telefonu).
Pracownik będzie zobowiązany do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego, zgodnie z art. 59a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
Wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Starszy inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna