Starszy inspektor
Chełm
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw organizacyjno-administracyjnych
w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz urządzeń biurowych,
- praca w siedzibie urzędu,
- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym,
- większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca siedząca w pozycji wymuszonej przed komputerem ekranowym,
- brak barier architektonicznych utrudniających wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla osób niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości,
- brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz niesłyszących.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie i prowadzenie ewidencji majątku ruchomego Delegatury,
 • sporządzanie dokumentów przyjęcia, naliczanie umorzenia środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych, rozliczanie przeprowadzonych inwentaryzacji, przygotowywanie dokumentów związanych z likwidacją środków trwałych oraz pozostałych środków, uzgadnianie salda na koniec roku z Biurem Organizacji, Kadr i Budżetu Urzędu,
 • kontrolowanie prawidłowości i zgodności wystawianych dokumentów finansowych z zawartymi umowami oraz kalkulacjami przedstawionymi prze Biuro Informatyki i Obsługi Urzędu,
 • opisywanie wystawianych faktur i analizowanie kosztów świadczonych usług,
 • sporządzanie zbiorczych zestawień na materiały biurowe, sprzęt komputerowy oraz usługi,
 • obsługiwanie dokumentacji centrali telefonicznej, rozliczanie i analizowanie kosztów rozmów telefonicznych w Delegaturze, podejmowanie działań mających na celu ograniczenie wydatków na ten cel,
 • wystawianie faktur za usługi telekomunikacyjne najemcom korzystającym z usług centrali zgodnie z zawartymi umowami,
 • przyjmowanie zleceń do wykonania napraw sprzętu i wyposażenia biurowego w pomieszczeniach Delegatury oraz przyjmowanie zgłoszeń drobnych napraw i usterek od najemców w budynku Urzędu z ustaleniem terminu ich realizacji i sposobu wykonania,
 • zapewnianie realizacji usług transportowych na potrzeby Delegatury, przyjmowanie zleceń wyjazdu, wydawanie kart drogowych, rozliczanie czasu pracy kierowców i paliwa,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Delegatury, wewnątrz budynku Urzędu oraz wokół budynku na parkingach z wyliczaniem norm środków czystości i zastosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi,
 • prowadzenie rejestru wynajmu sali konferencyjnej oraz zapewnianie stosownej obsługi narad i konferencji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o służbie cywilnej, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet Office),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie administracyjne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2250 – 2600 zł/mies. (+ dodatek stażowy).

Planowane techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.

List motywacyjny winien być opatrzony numerem ogłoszenia i wraz z kompletem wymaganych dokumentów złożony w zaklejonej kopercie, a numer oferty powinien być zamieszczony także na kopercie.

Oferty kandydatów nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów o których mowa w dokumentach niezbędnych będzie skutkował, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do LUW w Lublinie.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej LUW w Lublinie).

Kandydaci zaproszeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego będą poinformowani telefonicznie, a w przypadku braku możliwości skontaktowania się, zostanie wysłana wiadomość e-mail.

Termin i miejsce postępowania (nie później niż 7 dni przed podjęciem czynności) oraz wyniki postępowania opublikowane zostaną na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.

Więcej informacji i wzór oświadczeń na stronie: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/, w załącznikach do oferty.

Starszy inspektor

Chełm

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna