Starszy inspektor
Poznań
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw oceny metrologicznej
Laboratorium Długości i Przepływu w Wydziale Usług Metrologicznych

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w laboratorium w urzędzie oraz w mniejszym stopniu w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych Zadania związane są z wykonywaniem pomiarów w dziedzinie długości i kąta. Część obowiązków może być wykonywana w ramach podróży służbowych na terenie kraju, które wiążą się z koniecznością transportu materiałów i przyrządów pomiarowych.
Możliwy czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) – zróżnicowany czas pracy, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Praca w pomieszczeniach laboratoryjnych z czynnikami uciążliwymi (odczynniki chemiczne). Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na pierwszym piętrze budynku. W budynku nie ma windy oraz łazienek dostosowanych do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część czasu pracy mogą stanowić delegacje służbowe wykonywane na terenie kraju. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami służbowymi lub klientów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Samodzielne przeprowadzanie wzorcowań i ekspertyz przyrządów pomiarowych wg obowiązujących wymagań prawnych, norm, specyfikacji technicznych oraz instrukcji wzorcowania i oceny niepewności pomiaru, sporządzanie świadectw wzorcowania lub ekspertyzy
 • Samodzielne ocenianie zgodności wyników pomiarów z obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzanie wyników pomiarów, weryfikacja obliczeń i danych na protokołach oraz świadectwach wzorcowania lub ekspertyzy
 • Uczestniczenie w modyfikowaniu istniejących i opracowywaniu nowych metod oraz procedur pomiarowych a także tworzeniu i walidacji arkuszy kalkulacyjnych stosowanych do obliczeń
 • Autoryzowanie świadectw wzorcowania w celu przedłożenia ich do podpisania osobom upoważnionym
 • Współpraca z komórką obsługi klienta w celu weryfikacji i ustalenia możliwości spełnienia wymagań klienta
 • Realizacja i dokumentowanie działań zgodnie z wymaganiami wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania w celu zapewnienia jakości wyników pomiarów oraz utrzymywania zgodności wdrożonego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne) lub pokrewne
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu pomiarów
 • Przeszkolenie metrologiczne ogólne i specjalistyczne w zakresie wykonywanych pomiarów
 • Dobra znajomość dokumentów normatywnych oraz zagadnień systemu zarządzania w laboratorium wzorcującym
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach i aktów wykonawczych do ustawy
 • Kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość obsługi programów biurowych MS Office (Word, Excel)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe techniczne (mechanika, budowa maszyn, mechatronika, automatyka, robotyka, fizyka techniczna oraz pokrewne) lub w zakresie nauk ścisłych (fizyka, matematyka, informatyka)
<br>
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji i literatury fachowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokumenty potwierdzające odbyte szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania przyrządów pomiarowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na
płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Co oferujemy naszym pracownikom ?

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- czas pracy w godzinach od 7:00 do 15:00, z możliwością ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia dające możliwość rozwoju kompetencji zawodowych,
- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
- możliwość ubezpieczenia grupowego na życie,
- miejsce pracy zlokalizowane w centrum Poznania z odpowiednimi połączeniami komunikacyjnymi.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.
Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku niedostarczenia oryginałów oświadczeń przesłanych w formie skanów, kandydatka/kandydat nie zostanie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej).
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Przekazanie dokumentów wykazanych w części "Dokumenty i oświadczenia dodatkowe" nie jest obowiązkowe, ale będą one podstawą
przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów/ kandydatki.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie kolejnych etapów naboru. Brak odpowiedzi w ciągu 30 dni licząc od daty 27 grudnia 2019 r., jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/ kandydata. Oferty odrzucone i nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr tel. 61 856-72-81, 61 856-72-80.

Starszy inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna