Starszy inspektor
Opole
Komenda Miejska Policji w Opolu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw bhp i ppoż
Zespół Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca w budynku bez windy w pomieszczeniu biurowym, w warunkach normalnych , w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu bhp i ppoż. w celu zapoznawania pracowników z ogólnymi przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych, przesłuchań świadków, poszkodowanych, ustalanie okoliczności, przyczyn, sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • Ocena ryzyka zawodowego, aktualizacja dokumentacji w tym zakresie, informowanie pracowników o poziomie ryzyka, inicjowanie działań w celu utrzymania ryzyka na poziomie dopuszczalnym
 • Nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym, terminowością przeglądów gaśnic oraz hydrantów, opracowywanie i aktualizacja instrukcji ppoż. dotyczących zabezpieczenia obiektów oraz sposobu postępowania pracowników w przypadku zagrożenia,
 • Prowadzenie korespondencji z jednostkami kontrolującymi, Wydziałem Kontroli KWP, Państwową Inspekcją Sanitarną MSWiA, opracowanie analiz, nadzór nad realizacją zadań pokontrolnych w celu poprawy warunków sanitarnych i bhp,
 • Terminowe wprowadzanie danych z analiz i sprawozdań dotyczących BHP i ppoż do systemu SESPOL i SWOP,
 • Czynny udział w pracach komisji do przeprowadzania oceny i kwalifikacji stanowisk służby i pracy na których występują warunki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia oraz przydzielania policjantom i pracownikom dodatkowych uprawnień,
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu wyposażenia przeciwpożarowego będącego na stanie KMP Opole i jednostek podległych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie zawodowe (technik bezpieczeństwa i higieny pracy)z 3 letnim stażem w służbie bhp bądź wyższe na kierunku o specjalności z zakresu bhp lub podyplomowe o profilu bhp
 • przeszkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • rzetelność,
 • wysoko kultura osobista, dyspozycyjność
 • łatwość uczenia się
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • zdolność samodzielnego analitycznego myślenia,
 • samodzielność i inicjatywa przy wykonywaniu stałych obowiązków

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający przeszkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Opolu,
  45-078 Opole, ul. Powolnego 1
  z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko starszego inspektora”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie wg mnożnika 1,4446 kwoty bazowej wynosi 2769,12 zł. brutto + dodatek za wysługę lat.
Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów oraz nadane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) zostaną odrzucone, bez informowania zainteresowanych. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej i ewentualnym teście, który zależy od ilości nadesłanych ofert. Wskazane podanie adresu email oraz telefonu kontaktowego.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna