Starszy inspektor
Ełk
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie prawidłowości wypełnienia wniosku paszportowego i dołączonych załączników. Pobranie odcisków linii papilarnych oraz ich elektroniczna rejestracja. Sprawdzanie i porównanie danych z kwestionariusza osoby ubiegającej się o wydanie paszportu z danymi zawartymi w CEWiUP/Pesel w celu sporządzenia prawidłowego dokumentu paszportowego;
 • wystawianie paszportów tymczasowych. Weryfikacja danych osobowych zarejestrowanych wniosków CEWiUP/Pesel oraz kierowanie ich do CPD MSWiA. Sprawdzenie paszportów po produkcji i wykonanie funkcji przyjęcia dokumentów do systemu PS2O w celu bieżącej aktualizacji ewidencji paszportowej;
 • wydawanie wystawionych paszportów i zapoznanie z danymi zawartymi w mikroprocesorze dokumentu oraz potwierdzenie zgodności linii papilarnych w wystawionym dokumencie w celu wydania paszportu wyłącznie osobom uprawnionym;
 • udzielanie informacji paszportowych w celu prawidłowego złożenia wniosku przez osoby ubiegające się o dokument paszportowy;
 • przyjmowanie opłaty paszportowej za pomocą karty płatniczej w celu umożliwienia zainteresowanemu złożenie wniosku i uiszczenia opłaty paszportowej bezpośrednio na stanowisku pracy;
 • wprowadzanie na bieżąco do zbiorów kartotecznych wniosków po wydaniu paszportu w celu uaktualnienia kartoteki;
 • wydawanie zaświadczeń o zwrot opłaty paszportowej w celu umożliwienia zwrotu nadpłaconej kwoty;
 • aktualizacja statusów wniosków w systemie ewidencji paszportowej w celu utrzymania aktualnych danych zbioru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1919 ze zm.
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1026 ze zm.
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji Dz.U. 2010 nr 26 poz. 131.
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu Dz.U. 2010 nr 25 poz. 126.
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • rzetelność
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • komunikacja
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub podyplomowe administracyjne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w administracji
 • przeszkolenie informatyczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia informatycznego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 2 900 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie

Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.

Starszy inspektor

Ełk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna