Starszy inspektor
Ciechanów
Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca o charakterze biurowym
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca przy monitorze ekranowym poniżej dobowego czasu pracy
- wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej, m.in. dziennika korespondencyjnego, dziennika podawczego
 • obsługiwanie poczty elektronicznej i tradycyjnej (papierowej) przychodzącej i wychodzącej z wydziału oraz rozdzielanie dokumentacji pracownikom wydziału zgodnie z dekretacją kierownictwa wydziału
 • prowadzenie listy obecności
 • sporządzanie wykazu przesyłek nadanych i poleconych
 • udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników wydziału
 • obsługa komputera, sporządzanie pism, kserokopii dokumentów
 • archiwizowanie i brakowanie dokumentacji kierownictwa wydziału i dokumentacji związanej z funkcjonowaniem sekretariatu wydziału oraz udzielanie niezbędnej pomocy pracownikom wydziału w dokonywaniu przez nich archiwizacji i brakowania dokumentów
 • redagowanie pism na polecenie naczelnika wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Microsoft Office (Word, Excel) oraz urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie
Listy osób, które zakwalifikują się do dalszych etapów będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Policji jest Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie przy ul.11 Pułku Ułanów Legionowych 25, 06-400 Ciechanów. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Policji. Podanie danych jest dobrowolne, zatajanie lub podanie nieprawdziwych danych, stanowi podstawę do odstąpienia od prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Kandydat ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawienia.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Starszy inspektor

Ciechanów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna