Starszy inspektor
Świdnik
Komenda Powiatowa Policji w Świdniku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z poruszaniem się po terenie budynku. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z dokumentami, przy monitorze ekranowym powyżej połowy wymiaru czasu pracy, obsłudze urządzeń biurowych (telefon, drukarka, fax, niszczarka papierów), prowadzenie rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca biurowa w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Pomieszczenie biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bez barier architektonicznych (podjazdy przy wejściu do budynku, winda, przystosowanie sanitariatów na parterze budynku).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie dzienników korespondencyjnych, podawczych, skorowidzów podejrzanych i pokrzywdzonych, rejestru notatników dla Wydziału Kryminalnego KPP w Świdniku,
 • Ewidencjonowanie korespondencji wpływającej i wychodzącej z Wydziału Kryminalnego,
 • Kompletowanie i przekazywanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu naczelnikowi,
 • Przekazywanie i odbieranie korespondencji z sądu, prokuratury, a także innych jednostek i instytucji osób fizycznych i prawnych,
 • Przygotowanie przesyłek z zakresu obsługi korespondencji jawnej,
 • Redagowanie pism na polecenie przełożonego oraz sprawowanie formalnego nadzoru nad pismami sporządzanymi przez poszczególnych funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego
 • Porządkowanie wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do składnicy akt Komendy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • znajomość przepisów dot. pracy kancelaryjnej
 • znajomość przepisów dot. archiwizowania dokumentów
 • odpowiedzialność, sumienność, terminowość, umiejętność pracy samodzielnej jak i zespołowej
 • umiejętność komunikowania się, argumentowania oraz asertywności
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, Internet)
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego praca w jednostce budżetowej
 • zdolność analitycznego myślenia
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość przepisów ustawy o Policji i przepisów wykonawczych
 • umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach stresowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,POUFNE”
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-20
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Wzory oświadczeń:
  • Wzór oświadczenia niezbędnego dla kandydatów na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej
  https://nabory.kprm.gov.pl/uploads/wzor-owiadczenia-niezbdnego-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-korpusie-suby-cywilnej(868).pdf

  • Wzór oświadczenia dodatkowego dla kandydatów na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej
  https://nabory.kprm.gov.pl/uploads/wzor-owiadczenia-dodatkowego-dla-kandydatow-na-wolne-stanowiska-w-korpusie-suby-cywilnej(868).pdf

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 74 94 220.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w czerwcu 2019 r. i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

Oferty należy składać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku, lub przesyłać pocztą na wskazany powyżej adres. Aplikacje przesłane poczta elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niekompletne lub złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Nie odsyłamy złożonych dokumentów. Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji
po upływie 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru (maksymalnie do pół roku od dnia publikacji wyników naboru)

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku, opublikowanym w BIP KPP
w Świdniku (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

KPP w Świdniku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

Starszy inspektor

Świdnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna