Starszy inspektor
Warszawa
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Dyrektor Generalny Urzędu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Samodzielne stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Siedziba Urzędu w Al. Jerozolimskich 181 C, która nie jest własnością URPLWM i PB, jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ww. obiekcie szerokość drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, a także ciągi komunikacyjne oraz dźwigi osobowe zapewniają osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do każdego z sześciu pięter budynku. Pomieszczenie przeznaczone na toalety jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i znajduje się w holu na parterze budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem czynności kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu, w tym m.in. badanie i ustalanie zgodności podejmowanych zadań przez komórki organizacyjne Urzędu z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi regulacjami i procedurami wewnętrznymi ze szczególnym uwzględnieniem kryterium legalności, rzetelności, oszczędności i celowości
 • Wskazanie działań zmierzających do usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości oraz kierunków działań naprawczych zmierzających do ich eliminacji w przyszłości
 • Monitorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych
 • Udział w obsłudze organizacyjnej przebiegu kontroli zewnętrznych, w szczególności bieżąca współpraca z organami kontrolującymi oraz opracowywanie zbiorczych informacji o stanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych na podstawie danych przekazanych przez właściwe komórki organizacyjne
 • Udział w sporządzaniu rocznego planu kontroli wewnętrznych oraz opracowywaniu sprawozdań z realizacji planów kontroli oraz innych informacji z zakresu prowadzonej w Urzędzie działalności kontrolnej
 • Wspieranie procesu zarządzania ryzykiem, w szczególności monitorowanie działań podejmowanych przez właścicieli ryzyk i informowanie kierownictwa Urzędu o stanie tych działań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie przeprowadzania kontroli wewnętrznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Dobra znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności: ustawy o finansach publicznych i ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o kontroli w administracji rządowej a także ustaw o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, asertywność
 • Samodzielność oraz rzetelność i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań
 • Umiejętność dokonywania kompleksowych analiz oraz wyciągania wniosków na podstawie zebranych informacji, weryfikacja posiadanych danych
 • Umiejętność działania pod presją czasu, w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz ustalania priorytetów
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności
 • Wiedza merytoryczna z zakresu działań realizowanych przez Urząd i działu administracji rządowej "Zdrowie"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania lub w zakresie kontroli wewnętrznej lub audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona , zgodnie z odrębnymi ustawami , do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) do pobrania na stronie http://www.urpl.gov.pl w zakładce praca – druki dla osób ubiegających się o pracę, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Aleje Jerozolimskie 181 C,
  02-222 Warszawa
  z podaniem numeru ogłoszenia 41555

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Metody i techniki naboru:
I etap - formalna weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydatkę/ kandydata,
II etap - test sprawdzający wiedzę
III etap - rozmowa z kandydatką/kandydatem(w tym wywiad w języku polskim na temat stopnia znajomości języka angielskiego).

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydatki/kandydaci spełniające/spełniający wymagania formalne zapraszane/zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną, o czym powiadamiane/powiadamiani są telefonicznie lub drogą mailową.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 / 4921143

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy.

Starszy inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna