Starszy inspektor
Ostrzeszów
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy, stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, stanowisko pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind i pomieszczeń sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak występowania uciążliwych/szkodliwych/niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie, rejestrowanie wpływającej i wychodzącej korespondencji - prowadzenie niezbędnej ewidencji (sekretariatu) w tym zakresie dla Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego
 • koordynacja, nadzór i inicjowanie działań w zakresie obiegu dokumentów pracy kancelaryjno-biurowej i archiwizacji wytworzonej dokumentacji
 • obsługa systemów informatycznych Policji
 • obsługa petentów w zakresie przydzielonych spraw
 • realizacja zadań związanych ze współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej, towarzystwami ubezpieczeniowymi i osobami fizycznymi

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • koncepcyjne i racjonalne myślenie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe organizacja i zarządzanie lub administracja
 • preferowane miejsce zamieszkania na terenie Ostrzeszowa
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • wiedza w zakresie przepisów resortowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-12
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 27

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.
Praca w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku (6 godzin i 24 minuty dziennie). Proponowane warunki finansowe: 2319,50 złotych brutto) + dodatek za wysługę lat (minimum 5 lat)
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Starszy inspektor

Ostrzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna