Starszy inspektor
Gostyń
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Informatyki i Łączności
Zespołu Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu

Warunki pracy

8 godzin, praca jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie okresowych przeglądów i napraw sprzetu łączności i informatyki
 • Administrowanie systemami niejawnymi PSTD oraz SNP
 • INASTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JEDNOSTCE
 • Aktualizacja oprogramowania na komputerach nie podłączonych do PSTD
 • Pobieranbie i wydawanie poczty z Zespołu Prezdialnego
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na materiały ekspolatacyjne sprzętu łączności i informatyki
 • Obsługa skrzynki PPE Lotus Komendanta
 • Prowadzenie na bieżąćo dziennika PPE Lotus
 • Prowadzenie na bieżąco kart pracy łączności i informatyki
 • Realizowanie zadań nakreslonych przez właściwe Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dotyczące pracy łączności i informatyki
 • Konserwacja urządzeń łączności i nformatyki będących na stanie jednostki
 • Wykonywanie instalacji aparatów telefonicznych
 • Uczestnictwo w okresowych przeglądach technicznych sprzetu dokonywanych w WŁiI KWP w Poznaiu
 • Organizowanie i zapewnienie łączności w działaniach operacyjnych i prewencyjnych
 • Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy państwowej i służbowej
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Dbanie o dobro Komendy i jej mienie
 • Informowanie przełożonego o wydarzeniach w pracy , urazach, utracie dokumentu, niesprawności sprzętu oraz trudnościach w realizacji zadań słuzbowych
 • Prowadzenie dokumantacji systemów jawnych i niejawnych zgodnie z SWB i PBE
 • Archiwizowanie dokumantacji , wystepowanie z wnioskami o przyznanie/odebranie policjantom i pracownikom uprawnień do baz dancyh
 • Wystepowanie z wnioskami o przyznanie /odebranie kart PKI, dostepu do PPE Lotus oraz sieci Internet
 • Zastępowanie administartora ODN
 • Nadzór nad systemami monitoringu KPP, PDOZ, i miasta Gostyń
 • Wdrażanie i prowadzenie polityk bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie minimum średnie o profilu informatycznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego informatyka
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej doświadczenia zawodowego informatyka
 • wykształcenie: wyższe informatyka

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-10
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu
  ul. Wrocławska 44
  63 - 800 Gostyń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie brutto 2863,52 zł. + dodatek za wysługę lat.

Starszy inspektor

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna