Starszy informatyk
Puławy
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk do spraw administrowania siecią
Komenda

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym - praca przy biurku i komputerze,
- dynamicznym - poruszanie się po terenie WKU oraz poza nim.
Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku. Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Budynek trzykondygnacyjny, jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu umożliwia wjazd wózkiem na parter budynku, na parterze jest łazienka wyposażona w poręcze, na parkingu wydzielone są miejsca, piętra pozostają niedostępne dla osób niepełnosprawnych - brak windy w budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie bazą danych w systemie teleinformatycznym, w szczególności dokonywanie eksportu/importu danych objętych ewidencją wojskową (IZE)
 • Archiwizowanie IZE w systemie teleinformatycznym
 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki materiałowo-technicznej, w tym planowanie potrzeb, rozliczanie materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i oprogramowania
 • Współpraca z podmiotami wojskowymi i zewnętrznymi w zakresie wdrażania, instalowania, aktualizowania systemów teleinformatycznych, aplikacji i środków łączności wykorzystywanych w WKU
 • Wspieranie użytkowników w zakresie eksploatacji systemów teleinformatycznych, w tym prowadzenie szkoleń specjalistycznych
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji z zakresu łączności i informatyki w czasie "P" i na czas "W"

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość konfigurowania i administrowania siecią LAN i WAN
 • Znajomość obsługi baz danych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania systemami teleinformatycznymi
 • wykształcenie: wyższe na kierunku informatycznym lub pokrewnym albo studia podyplomowe w zakresie informatyki
 • Szkolenie specjalistyczne w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów
 • Szkolenie dla administratorów SI SPIRALA-ZINT

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych dla administratorów systemów
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla administratorów SI SPIRALA-ZINT

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-03
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących warunków pracy.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez kandydata/kandydatkę oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, jak również bez własnoręcznego podpisu i daty sporządzenia, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

W procesie naboru, po formalnej weryfikacji ofert, zastosowane będą następujące metody:
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku – 3 232,52 zł brutto
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-519-863

Starszy informatyk

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna