Specjalista
Krotoszyn
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjno - kadrowych
Wydział Kwatermistrzowski i ds organizacyjno - kadrowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:
praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym w godz. 7.30 - 15.30
w siedzibie tut. jednostki, możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
stres związany z obsługą klienta zewnętrznego oraz kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner; praca na piętrze, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak podestów i wind), toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie oraz spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie.
 • Przygotowywanie planów pracy, zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie oraz realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy.
 • Organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie.
 • Przygotowywanie i zdawanie do archiwum zakładowego akt wytworzonych przez wydziały Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie.
 • Realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków.
 • Udział w organizowaniu i koordynowaniu kontroli wewnętrznych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie.
 • Ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej PSP w Krotoszynie.
 • Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 • Prowadzenie kroniki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.
 • Ewidencja wydawnictw pożarniczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie oraz wszelkiej literatury pożarniczej przychodzącej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Praktyczna znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy, przepisów prawa pracy.
 • Umiejętność redagowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów kpa.
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracyjnym
 • Doświadczenie zawodowe w komórce organizacyjno-kadrowej.
 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach podległych MSWiA.
 • Doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z archiwizacją dokumentów (Kurs kancelaryjno – archiwalny I stopnia).
 • Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Wysoka kultura osobista.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dowodu osobistego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa
  Państwowej Straży Pożarnej
  w Krotoszynie
  ul. Mickiewicza 29
  63-700 Krotoszyn

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Dokumenty należy składać do dnia 08 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 29, 63-700 Krotoszyn lub przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór do KSC”. W przypadku składania ofert pocztą liczy się data wpływu dokumentów do komendy, a nie data nadania. Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w trzech etapach:
I etap: dokonanie wstępnej analizy zgromadzonych ofert polegającej na sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów przez kandydatów oraz spełnienia wszystkich wymogów niezbędnych, zamieszczonych w ogłoszeniu. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i dopuszczonych do testu wiedzy zostanie opublikowana w dniu 10 kwietnia 2019 roku,
II etap: sprawdzian wiedzy i umiejętności komputerowych składający
się z testu wiedzy – 20 pytań związanych z zakresem zadań wykonywanych
na stanowisku pracy oraz wiedzy ogólnej ze znajomości instrukcji kancelaryjnej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawy o służbie cywilnej. Czas trwania testu wynosi 25 minut. Liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 20. Minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia testu wiedzy wynosi 11 punktów. Sprawdzian wiedzy odbędzie w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie komendy.
III etap rozmowa kwalifikacyjna Komisji Kwalifikacyjnej z kandydatami w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Krotoszynie. Podczas rozmowy oceniane będą umiejętności kandydata do zajmowania danego stanowiska na podstawie ustalonych kryteriów :
• przygotowanie merytoryczne,
• treść i poprawność wypowiedzi,
• odporność na stres,
• umiejętność prezentacji.
Za każdy z 4 wymienionych obszarów komisja może przyznać oceny punktowe w skali od 1 do 5 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania podczas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 20 punktów. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 w siedzibie komendy. Wynik końcowy naboru zostanie opublikowany w dniu 18 kwietnia 2019 roku. Informacje o wynikach poszczególnych etapów zostaną zamieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie KP PSP w Krotoszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej komendy, na stronie internetowej komendy www.krotoszyn.psp.wlkp.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacje w sprawie naboru można uzyskać w Wydziale kwatermistrzowskim ds. organizacyjno – kadrowych KP PSP w Krotoszynie, tel. 62 332 43 43. Przewidywany termin zatrudnienia: 01 czerwca 2019 roku.

Specjalista

Krotoszyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna