Specjalista
Puławy
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Puławach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw terytorialnej służby wojskowej
w Wydziale Rekrutacji

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:
- statycznym - praca przy biurku i komputerze
- dynamicznym - poruszanie się po terenie WKU i poza nim.
Większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, w tym przed monitorem ekranowym powyżej 4 godz., obsługa klientów urzędu.
Wyjazdy służbowe związane z promocją do ochotniczych form w ramach punktów promocyjnych podczas targów pracy, świąt jednostek wojskowych, innych imprez.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- pomieszczenie biurowe zlokalizowane jest na parterze.
Podstawowe wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
Trzykondygnacyjny budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo: wydzielone miejsca na parkingu, zewnętrzny podjazd z poziomu parkingu umożliwia wjazd wózkiem na parter budynku, pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych, piętra pozostają niedostępne z uwagi na brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej
 • Przetwarzanie ewidencji wojskowej w informatycznej bazie ewidencyjnej
 • Sporządzanie meldunków, sprawozdań i analiz z rekrutacji i naboru to terytorialnej służby wojskowej
 • Realizowanie zadań z zakresu promocji i rekrutacji do ochotniczych form czynnej służby wojskowej
 • Udział w kwalifikacji wojskowej jako przedstawiciel wojskowego komendanta uzupełnień

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno-biurowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Biegła obsługa programów komputerowych: Word, Excel, Outlook oraz Internetu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub zawodowa służba wojskowa w jednostce/instytucji wojskowej
 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe (pokrewne) lub studia wojskowe
 • Umiejętność obsługi SI Spirala-Zint

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących warunków pracy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia przez kandydata/kandydatkę oświadczeń o innej treści niż wskazane w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych.

Wszystkie wymagane oświadczenia muszą zawierać datę oraz własnoręczny i czytelny podpis.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w WKU w Puławach dostępne są na stronie internetowej w zakładce BIP >Praca w resorcie ON>Nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

Dokumenty załączane przez kandydatów/kandydatki do oferty, wystawione w języku obcym, winny być przetłumaczone na język polski.

W procesie naboru, po formalnej weryfikacji ofert, zastosowane będą następujące metody:
- test wiedzy,
- sprawdzian ze znajomości programów komputerowych,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie.

Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku - 3 185,18 zł. brutto

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 261-519-863

Specjalista

Puławy

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna