Specjalista
Lublin
Urząd Statystyczny w Lublinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw analiz i opracowań statystycznych
w Ośrodku Statystyki Budownictwa

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie kompleksowych, wieloaspektowych analiz danych statystycznych z zakresu budownictwa w celu przygotowania publikacji,
 • realizacja prac koncepcyjnych i redakcyjnych związanych z przygotowaniem publikacji statystycznych, referatów prezentowanych na konferencjach i seminariach naukowych oraz artykułów i notatek przeznaczonych do publikacji w prasie lub mediach elektronicznych w celu zapewnienia właściwej i na wysokim poziomie merytorycznym prezentacji danych dotyczących sytuacji budownictwa,
 • analizowanie wyników badań statystycznych w celu zapewnienia poprawnej jakości danych statystycznych,
 • uczestnictwo w organizacji badań statystycznych z zakresu budownictwa w celu zapewnienia jak najwyższej jakości danych,
 • przedstawianie wyników badań z zakresu budownictwa na seminariach i konferencjach w celu dostarczenia informacji o kondycji i kierunkach zmian w sektorze budowlanym oraz prezentacja prac Ośrodka Statystyki Budownictwa,
 • rozpoznawanie i analizowanie potrzeb użytkowników informacji w celu zaspokajania ich oczekiwań w zakresie prezentowanych danych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze analizy zjawisk społeczno-gospodarczych lub redagowaniu tekstów.
 • zdolność myślenia analitycznego oraz syntezy informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • rzetelność
 • współpraca,
 • komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • znajomość statystycznych metod analizy danych oraz umiejętność ich wykorzystania,
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania pakietu MS Office,
 • znajomość pakietów statystycznych (SPSS i/lub Statistica, innych) w stopniu umożliwiającym ich stosowanie w analizach,
 • znajomość komputerowych narzędzi graficznych oraz narzędzi do wizualizacji danych,
 • znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej ora zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe matematyczne, ekonomiczne lub pokrewne
 • znajomośc języka angielskiego na poziomie B2
 • kreatywność
 • wystąpienia publiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomośc języka angielskiego na poziomie B2

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Nasz urząd zapewnia swoim pracownikom: stabilną i ciekawą pracę, możliwość rozwoju zawodowego, regularnie wypłacane wynagrodzenie, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody - zależności od wyników pracy, wsparcie na etapie wdrażania do pracy, pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku, korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
na podstawie dokumentów wymienionych w części „ Dokumenty i oświadczenia niezbędne ”.
CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA,
W PRZECIWNYM RAZIE OFERTA KANDYDATKI/KANDYDATA ZOSTANIE ODRZUCONA.
Pod adresem internetowym lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie - informacje ogólne - praca umieszczono pomocnicze formularze oświadczeń. Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru drogą elektroniczną lub telefonicznie. W związku z tym prosimy o podanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail, numer telefonu.
Metody i techniki naboru:
etap II: test wiedzy, sprawdzian umiejętności praktycznych,
etap III: rozmowa kwalifikacyjna.
Próg zaliczenia poszczególnych części etapów naboru wynosi 60% punktów możliwych
do uzyskania. Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Proponowane miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2600 - 3000 zł (+ dodatek stażowy).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
telefonu: 81 4652019 lub 81 4652050.

Specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna